Lokalnmy IdN Limanowa

EDUKACJA w LIMANOWEJ

Edukacja w Limanowej

Przedszkola i żłobki w Limanowej

Miejskie Przedszkole Nr 1,

A. Jordana 5

337-11-86

Miejskie Przedszkole Nr 2

Piłsudskiego 111

337-17-29

Żłobek Miejski

A. Jordana 8

337-13-93

 Początek strony

Szkoły podstawowe i gimnazja w Limanowej:

Szkoła Podstawowa Nr 1
Gimnazjum Nr 1,

Konopnickiej 4

337-11-71

Szkoła Podstawowa Nr 3
Gimnazjum Nr 4,

Piłsudskiego 91

337-17-88

Szkoła Podstawowa Nr 4
Gimnazjum Nr 2

Jordana 3

337-14-01

Szkoła Podstawowa Nr 2
Gimnazjum Nr 3,

Reymonta 3

337-60-37

Początek strony

 

Szkoły ponadpodstawowe  w Limanowej

I Liceum Ogólnokształcące

Orkana 1

337-20-59

II Liceum Ogólnokształcące

Reymonta 3

337-60-37

IV Liceum Ogólnokształcące

Witosa 5

337-17-52

Zespół Szkół Nr 1

Piłsudskiego 81

337-17-60

Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych

Augusta 8

337-26-02

Zespół Szkół Medycznych

Witosa 5

337-17-52

Państwowa Szkoła Muzyczna

Kościuszki

337-11-09

  Szkoły prywatne  w Limanowej

 Technikum Elektryczne (na podbudowie ZSZ)

 

0-608 205994


 

Zespół Szkół Miejskich nr 1
ul. Sienkiewicza 2 , 34-730 Mszana Dolna, tel./fax. (018) 33-10-101,
 sekretariatsp1@op.plhttp://www.zsm1.mszana-dolna.pl/

Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza,
34-730 Mszana Dolna, ul. H. Sienkiewicza 2, tel. (018) 33-10-101,
http://www.mszana.com.pl/sp1/, sp1mszana@poczta.onet.pl,

Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Mszanie Dolnej,
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Reja
,
 ul. Rynek 21, 34-730 Mszana Dolna
tel./fax.
18-33-10-001, http://sp2md.no-ip.org
e-mail: sekretariat@sp2md.no-ip.org , admin: administrator@sp2md.no-ip
Początek strony

 

SZKOŁY ŚREDNIE W POWIECIE LIMANOWSKIM

Szkoły Ponadgimnazjalne Powiatu Limanowskiego
 

    I  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Władysława Orkana w Limanowej

Kierunki nauczania:

Organizacja procesu nauczania

    Przy rekrutacji obowiązują: Ogólne zasady dotyczące warunków przyjmowania uczniów do szkół średnich zawarte w rozporządzeniu MEN z dn. 15.02.1999 r. oraz w decyzjach wydanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. Szczegółowe ustalenia I Liceum Ogólnokształcącego:

j. polski, matematyka, j. obcy (nauczany w szkole obowiązkowo), oraz historia, geografia, biologia, chemia, fizyka – dwa przedmioty do wyboru przez kandydata.

Nie wyznacza się szczegółowej daty ,,dni otwartych” szkoły. Zainteresowani mogą poinformować dyrekcję dzień wcześniej o przyjeździe grupy. Indywidualne zwiedzanie szkoły w dniach składania podań.
 
Adres szkoły:
I Liceum Ogólnokształcące
ul. Władysława Orkana 1, 34-600 Limanowa
tel./fax. 337-20-59, 337-14-09

e-mail: 1lo.limanowa@pro.onet.pl, www.republika.pl/limanowa1lo

II  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Legionów Józefa Piłsudskiego w Limanowej

Liceum Ogólnokształcące
: - profil ogólny (profilowane od kl. II)
Początek strony
- profil humanistyczny (j. niemiecki, j. angielski)
- profil ogólny z poszerzonym programem informatyki (j. angielski, j. rosyjski)
- profil geograficzno – turystyczny (j. niemiecki, j. włoski lub j. francuski)


Wymagane dokumenty:

Adres szkoły:
II Liceum Ogólnokształcące w Limanowej im. Legionów Józefa Piłsudskiego
ul. Reymonta 3, 34-651 Limanowa, tel./fax. 337-61-47,
e-mail: ckulolimanowa@poczta.onet.pl,

 www.limanowa2lo.republika.pl, www.liceum.limanowa.prv.pl

Początek strony

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W LIMANOWEJ

1. Zaoczne Szkoły Policealne
– w zawodzie

2. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych /wieczorowe/ na podbudowie Szkoły Zasadniczej
Egzamin wstępny - j. polski, matematyka (– termin ustala Kuratorium Oświaty)


3. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące
– Egzamin wstępny – j. polski, matematyka (– termin ustala Kuratorium Oświaty)
Szkoła prowadzi ponadto egzaminy eksternistyczne w wyżej wymienionych kierunkach.


Wymagane dokumenty:

 Adres szkoły:
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Reymonta 3, 34-651 Limanowa
Początek strony
tel./fax. 337-61-47


    IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Limanowej.

Kierunki nauczania:

 Proponujemy trzy profile:

Przy składaniu podań kandydat deklaruje przynależność do określonej klasy, zaznaczając wybrany język: angielski, niemiecki, rosyjski.
Informacje o przyjęciach do szkoły można uzyskać w sekretariacie.
Nauka w naszej szkole odbywa się w systemie jedno zmianowym.

Adres szkoły:
IV Liceum Ogólnokształcące im. Kard. Stefana Wyszyńskiego
ul. Wincentego Witosa 5
34-600 Limanowa
tel./fax. 337-18-56, tel. 337-17-52, e-mail: 4lolim@interia.pl, www.limanowa.com.pl/lo4 


    ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 w Limanowej
,
ul. Piłsudskiego 81, tel. 337-17-60

1. Technikum Ekonomiczne -
1 oddział j. angielski, zawód: technik ekonomista ; specjalność: finanse i rachunkowość

2. Technikum Budowlane -
1 oddział, j. niemiecki, zawód: technik budowlany ; specjalność: budownictwo ogólne,

3. Liceum Zawodowe -
1 oddział, j. niemiecki, zawód: gastronom
Początek strony

4. Liceum Ogólnokształcące
 – 2 oddziały: o profilu ogólnym (j. niemiecki, j. angielski), o profilu podstawowym z rozszerzonym j. angielskim (j. niemiecki),

5. Liceum Techniczne
– 3 oddziały: 2 oddziały o profilu ekonomiczno – administracyjnym, 1 oddział o profilu usługowo- gospodarczym (j. angielski, j. niemiecki)

6. Zasadnicza Szkoła Zawodowa –
2 oddziały, zawód: murarz (j. rosyjski). Szkoła zapewnia praktyczną naukę zawodu.

7. Zasadnicza Szkoła Zawodowa –
1 oddział , 1 klasy, zawód: sprzedawca. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w zakładzie pracy, z którym sam kandydat zawiera umowę o pracę. 1 klasy zawód: krawiec odzieży damskiej lekkiej. Szkoła zapewnia praktyczną naukę zawodu.

8. Zasadnicza Szkoła Zawodowa –
2 oddziały wielo-zawodowe : ( kucharz, piekarz, ciastkarz, fotograf , sprzedawca, fryzjer, stolarz i inne ), j. rosyjski. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w zakładach pracy, z którymi sami kandydaci zawierają umowę o pracę w celu nauki wybranego zawodu.


Wymagane dokumenty do wszystkich typów szkół:

Szkoła zapewnia: Wysoki poziom nauczania, różnorodność szkół oraz osiągane sukcesy mają swoje odzwierciedlenie w dużym procencie absolwentów podejmujących studia wyższe, co znacznie podnosi prestiż szkoły. Oprócz swych zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoła sprawuje opiekę nad swymi wychowankami, poprzez prowadzenie internatu, stołówki, świetlicy szkolnej oraz dobrze wyposażonej biblioteki. Wszystko to składa się na duże zainteresowanie młodzieży tą największą pod względem liczby uczniów placówką oświatową w Powiecie Limanowskim. Informacje i zapisy w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej

Adres szkoły:
Zespół Szkół Nr 1 w Limanowej
ul. J. Piłsudskiego 81
34 – 600 Limanowa
tel. 337-17-60, e-mail: zsnr1limanowa@poczta.onet.pl
, www.zsnr1limanowa.republika.pl

 

Początek strony

    ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W MSZANIE DOLNEJ

  1. Liceum Ogólnokształcące :

Kształcenia w profilach:

    – 1 oddział, język dodatkowy – niemiecki,

Szkoła posiada pracownie komputerową wyposażoną w następujący sprzęt komputerowy:

Pracownia posiada bogate i nowoczesne oprogramowanie edukacyjne, dydaktyczne i użytkowe, w szczególności programy pracujące w środowisku WINDOWS 95. Posiadamy również własny serwis wirtualny w INTERNECIE adres strony: http://www.zs1.mszana-dolna.ids.pl , e-mail: zs1.mszan@ids.pl

2. Szkoła Zasadnicza :
kształcenie o profilach:

Warunkiem przyjęcia do Szkoły Zasadniczej jest przedłożenie zaświadczenia o praktycznej nauce zawodu oraz uzyskanie odpowiedniej ilości punktów, na które składają się wyniki badań kompetencyjnych i oceny uzyskane na świadectwie ukończenia Gimnazjum.

3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
: Tryb zaoczny /zajęcia dydaktyczne odbywać się będą dwa razy w miesiącu w następujących dniach: piątek w godzinach popołudniowych, sobota i niedziela/.
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski - /jeden do wyboru/.
Kandydaci przyjmowani są bez egzaminów wstępnych na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zespół posiada - pracownię komputerową i Internet, stołówkę, 3 zastępcze sale gimnastyczne, radiowęzeł szkolny i klaso pracownie wyposażone w różnorodny sprzęt audiowizualny.
Szkoła prowadzi współpracę ze szkołami zagranicznymi.

Adres szkoły:
Zespół Szkół Nr 1 w Mszanie Dolnej
ul. Matejki 11
34-730 Mszana Dolna
tel./fax. 33-10-283, 33-10-463 w godz. 8 00 – 15 00 , e-mail: zs1mszan@ids.pl,
www.zs1.mszana-dolna.ids.pl

Początek strony


ZESPÓŁ SZKÓŁ im. KEN W TYMBARKU

  1. Liceum Techniczne:

Profil usługowo – gospodarczy. Szkoła, w której nauka zapewnia dobre przygotowanie ogólnokształcące umożliwiające absolwentom zdawanie egzaminu dojrzałości oraz kontynuowanie kształcenia w szkołach wyższych lub pomaturalnych. Ponadto zapewnia przygotowanie ogólno- zawodowe, które pozwala organizować, prowadzić działalność usługową związaną z następującymi dziedzinami usług: turystyką, gastronomią, kosmetyką, małą poligrafią.
Absolwenci liceum technicznego są również przygotowani do działania przedsiębiorczego i mogą podejmować własną działalność gospodarczą lub pracę w nowoczesnych przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych. Będą przygotowani do wielokrotnej zmiany zawodu ze względu na wymagania obecnego rynku pracy.

2. Liceum Ogólnokształcące:

Proponuje profile: ogólny, przysposobienia wojskowego. Uczniowie klasy o profilu przysposobienia wojskowego w cyklu kształcenia odbywają zajęcia z przysposobienia wojskowego. Zajęcia te organizowane są raz w tygodniu w tzw. dzień wojskowy, wówczas to klasa przeobraża się w pluton przysposobienia wojskowego podzielony na 5 drużyn, które realizują zajęcia z przedmiotów wojskowych takich jak: zajęcia społeczno – wychowawcze, regulaminy, ceremoniał wojskowy, szkolenie strzeleckie, taktyka, terenoznawstwo, szkolenie sanitarne, szkolenie fizyczne i walka wręcz oraz logistyka. Uzupełnieniem kształcenia wojskowego są organizowane obozy zimowe i letnie zajęcia poligonowe.
Patronat nad klasą sprawuje jednostka wojskowa wytypowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Szkolenie wojskowe uwzględnia potrzeby i specyfikę działania Wojsk Obrony Terytorialnej.
Liceum Ogólnokształcące z klasą o profilu przysposobienia wojskowego zapewnia ponadto:

Absolwenci tej szkoły są dobrze przygotowani do kontynuowania nauki w cywilnych szkołach policealnych i wyższych. Kandydaci do tej klasy muszą pozytywnie zaliczyć test sprawnościowy.

3. Technikum Zawodowe:
Uczniowie po jego ukończeniu zdobywają zawód technika technologii żywności. W cyklu kształcenia mogą wybrać specjalizacje: analiza środków spożywczych, przetwórstwo owocowo – warzywne, przetwórstwo mleczarskie.


4. Liceum Zawodowe:
Uczniowie po jego ukończeniu zdobywają zawód operatora maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. W trakcie nauki mogą wybierać specjalizacje: przetwórstwo owocowo – warzywne, przetwórstwo mleczarskie, produkcja piekarsko ciastkarska, przetwórstwo mięsne.

5. Technikum Ekonomiczne:
Uczniowie zdobywają zawód technika ekonomisty o specjalności rachunkowość i finanse.

6. Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
Klasa wielo zawodowa. Uczniowie zdobywają zawód: masarz, piekarz, cukiernik, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych i inne. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w zakładach, z którymi sami kandydaci zawierają umowę o praktyczną naukę zawodu w celu nauki wybranego zawodu.

Wymagane dokumenty: Początek strony

W czasie kształcenia w różnych typach szkół: uczniowie Zespołu Szkół mogą rozwijać swoje zainteresowania, oraz zdobywać dodatkowe umiejętności. Zainteresowanym uczniom polecamy następujące koła zainteresowań: plastyczne, dziennikarskie, muzyczne, chemiczne, matematyczne, oraz sekcje sportowe: tenis stołowego, piłki siatkowej, koszykowej.

Adres szkoły:
Zespół Szkół im. KEN,
34-650 Tymbark 349, tel./fax. 33-25-030,
e-mail: zstymb@friko2.onet.pl , www.republika.pl/zstymb


    ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZCZYRZYCU

  1. Liceum Ogólnokształcące :

Profil nauczania ogólny.
2. Liceum Zawodowe :
Specjalizacja gospodarstwo domowe z obsługą ruchu turystycznego.
 
3. Zasadnicza Szkoła Rolnicza :

Zawód mechanik operator maszyn i pojazdów.
 

Wymagane dokumenty:

Adres szkoły:
Zespół Szkół w Szczyrzycu
34-623 Szczyrzyc
tel. 332-00-99,
e-mail: zsszczyrzyc1@wp.pl, www.szczyrzyc.republika.pl

Początek strony
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH i TECHNICZNYCH W LIMANOWEJ 

1. Liceum Zawodowe –
mechanik pojazdów samochodowych - 2 oddziały 
2. Liceum Techniczne

3. Szkoła Zasadnicza – (warsztaty szkolne)

4. Szkoła Zasadnicza dla młodocianych pracowników

5. Szkoła Zasadnicza Specjalna

6. Szkoła Policealna – 2 semestry

Wymagane dokumenty:

Informacje dodatkowe:Początek strony
Szkoła – posiada pracownie komputerowe z dostępem do Internetu,

Warsztaty szkolne Młodzież – uczestniczy w dodatkowych zajęciach sportowych (siatkówka, koszykówka, lekka atletyka, osiągając wysokie lokaty na szczeblu powiatu i województwa),

Ośrodek Dokształcania Zawodowego
Szkoli młodzież na 4 – 6 tygodniowych kursach przedmiotów zawodowych w zawodach technicznych (ślusarz, elektryk, mechanik samochodowy, blacharz) dla potrzeb powiatu i regionu.

Adres szkoły:
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Limanowej
ul. Z. Augusta 8
34-600 Limanowa
tel./fax. 337-26-02, 337-20-49, e-mail: zsmelimanowa@pro.onet.pl, www.zstio.edu.pl

Początek strony
    ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W MSZANIE DOLNEJ

  1. Liceum Zawodowe :

Kształcące w zawodach: mechanik monter maszyn i urządzeń, stolarz.

2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa :

Kształcąca w zawodach: ślusarz, stolarz, elektryk – nowy kierunek kształcenia. Warsztaty szkolne umożliwiają pełne przygotowanie do zawodu w wybranych kierunkach kształcenia. Jest to możliwe dzięki bardzo dobrej organizacji i profesjonalnemu wyposażeniu działów. Od wielu lat warsztaty szkolne współpracują z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach i posiadają na dzień dzisiejszy atest Instytutu do prowadzenia szkolenia spawaczy zgodnie z wymogami EURONORMY. Wymagane dokumenty:
Początek strony

Zespół Szkół Zawodowych w Mszanie Dolnej
ul. Starowiejska 4, 34-730 Mszana Dolna

tel. (0-18) 3319040 i 3319041, fax. (0-18) 3310198
tel./fax. 331-01-98, e-mail: andrewd@ids.pl, zsz_md@box.ids.pl,
zszmszana@neostrada.pl

www.zszmszanadolna.oswiata.org.pl
 

Początek strony

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W MSZANIE DOLNEJ,
ul. Inż. Józefa Marka 2, tel. 331-01-35 ,
e-mail: zso@mszana.com.pl , www.zsomszana.prv.pl 

 

 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY w DOBREJ,

tel. 333-00-29, e-mail: soswdobra@poczta.onet.pl

 

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Mszanie Dolnej

ul. Fabryczna 3, 34-730 Mszana Dolna, tel. biuro, dyrekcja: 018 33-10-015,

internat: 018 33-10-167, warsztaty: 018 33-10-44,

mow_mszana@poczta.onet.pl, mow.mszana@neostrada.pl, sekretariat.mow.mszana@poczta.neostrada.pl,

dyrektor.mow.mszana@poczta.neostrada.pl, pedagog.mow.mszana@poczta.neostrada.pl

http://mow-mszana.neostrada.pl

 

Początek strony

  ZESPÓŁ SZKÓŁ OGRODNICZYCH W MSZANIE DOLNEJ

1. Technikum Ogrodnicze :
Szeroko profilowe na podbudowie gimnazjum zawód: technik ogrodnik.
Pod koniec nauki uczeń wybiera specjalizację spośród n / w:

2. Szkoła Zasadnicza :
Zawód - ogrodnik ze specjalizacjami do wyboru przez uczniów w zależności od zainteresowań i zapotrzebowania rynku pracy.
Uczniowie Technikum i Szkoły Zasadniczej mają możliwość uzyskania drugiego zawodu na kursach kwalifikacyjnych, w zawodzie kuchmistrz i spawacz. Praktyki zawodowe uczniów odbywają się w najlepszych gospodarstwach ogrodniczych oraz instytucjach naukowych (SZD Brzezna, ,,Polan” Dziekanowice, PiHRO Krzeszowice, Ogród Botaniczny Kraków) oraz roczne zagraniczne w Niemczech.

3. Technikum Ekonomiczne :

Szeroko profilowe na podbudowie gimnazjum, zawód: technik ekonomista z możliwością wyboru specjalizacji z n / w:

Praktyki zawodowe uczniów odbywają się w urzędach administracji, bankach, GS-ach i firmach handlowych.

4. Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego :

Szeroko profilowe. Zawód: technik żywienia i gospodarstwa domowego z możliwością wyboru n / w specjalizacji :

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę i nowoczesne pracownie: komputerową, żywienia, kroju i szycia, ekonomiczną i inne zawodowe. Przy szkole jest internat ze stołówką i świetlicą.Początek strony

Adres szkoły:
Zespół Szkół Ogrodniczych im. inż. Józefa Marka
ul. Ogrodowa 2, 34-730 Mszana Dolna

tel./fax. 331-01-35,

http://www.yerzu.com/%7Eszkola/index.php

 

 

Powrót na stronę głównąLimanowa.idn.org.pl Na stronę główną - LIMANOWA.IDN.ORG.PL

Ostatnia modyfikacja: marzec 2010, adres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwaadres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwa

www.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]

 

  Moja wizytówka!

Początek stronyPoczątek strony   

Najlepiej oglądać używając IE wersji 5.5 lub nowszej i rozdzielczości 800 x 600


Copyright:
Limanowa - wirtualny lokalny serwer Internetu dla Niepełnosprawnych
Strona główna: Limanowa -  lokalny serwer Internetu dla Niepełnosprawnych 2001-2006.