Powrót na stronę głównąlimanowa.idn.org.pl Na stronę główną - LIMANOWA.IDN.ORG.PL

Co i gdzie załatwić ?
instytucje i firmy, zasiłki pomocy społecznej

Instytucje i firmy:
- Limanowa
- Inne


Zasiłki pomocy społecznej:
-   Świadczenia
-   Warunki otrzymania pomocy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

ul. J. Marka 9
34-600 Limanowa 

tel.
(18) 337 10 60

Funkcję dyrektora sprawuje Kazimiera Augustyn.
Prowadzi nadzór nad dwoma domami pomocy społecznej w powiecie /Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Limanowej, Dom Pomocy Społecznej dla kobiet przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo w Mszanie Dolnej/, wydaje decyzje kierujące do domów pomocy społecznej na terenie naszego powiatu oraz poza powiatem.
Organizuje opiekę dzieciom jej pozbawionym oraz młodzieży niedostosowanej społecznie w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (Niepubliczny Dom Dziecka w Łukowicy, Młodzieżowy Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mszanie Dolnej) a także w rodzinach zastępczych - udziela pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. Jednocześnie udziela pomocy w integracji ze środowiskiem osobom opuszczającym placówki wychowawcze oraz rodziny zastępcze.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie opracowuje diagnozę problemów społecznych, która stanowić będzie podstawę do opracowania powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Zadaniem Centrum jest także organizowanie szkoleń dla kadry pomocy społecznej. Prowadzone są również działania na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.

Ośrodki Pomocy Społecznej:

Miejskie:

ul. Jana Kilińskiego 11  
34-600 Limanowa        
tel. (18) 337 13 10,
            337 43 11
.

ul. Orkana 14,
34-730 Mszana Dolna, 
tel.(18) 331-00-84
 

 

Gminne:

ul. Matki Boskiej Bolesnej 18 
34-600 Limanowa          
tel. (18) 337 47 81

34-602 Laskowa 643,
 tel.(18) 333-30-25

34-620 Jodłownik 198, tel.(18) 332-10-91

34-642 Dobra 233,
 tel.(18) 333-00-60 

34-606 Łukowica 293,
 tel.(18) 333-50-66

ul. Orkana 70a,
34-730 Mszana Dolna, 
tel.(18) 331-05-41

Rynek 233,
34-735 Niedźwiedź,
tel.(18) 331-70-02
w. 316, fax. 331-70-02

34-615 Słopnice,
tel.(18) 332-62-43


34-650 Tymbark 49,
 tel.(18) 332-53-22

 • zasiłki okresowe i celowe,

 • dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych,

 • dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

 • barier architektonicznych i komunikowaniu

*)  Decyzję o przyznaniu lub odmowie pomocy podejmuje i podpisuje kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, w którym ubiegamy się o pomoc. Odwołanie składa się w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samo-rządowego Kolegium Odwoławczego (instytucja odwoławcza podana jest w decyzji). Odwołanie składa się za pośrednictwem OPS.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

ul. J. Marka 9
34-600 Limanowa
tel. (18) 337 10 60

Przewodniczący zespołu mgr Janina Kędroń

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Krakowie

ul.  29 Listopada 130  
31-420 Kraków           
tel. (12)  415-86-35,     
415-91-19, fax.415-86-85
 

         Dyrektorem Oddziału PFRON jest Tadeusz Mękarski.

 • programy celowe

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej

ul. J. Marka 9         
 

 • pośrednictwo pracy,

 • rejestr osób bezrobotnych i poszukujących pracy,

 • zasiłki dla bezrobotnych

Kierownikiem PUP jest: Tomasz Magdziarz,
Zastępcą Dyrektora: Robert Jaworz-Dutka
      

Dom Pomocy Społecznej
 

ul. W. Witosa 24/26
tel. (18) 337-17-07
34-600 Limanowa

 • dla osób przewlekle somatycznie chorych, 60 miejsc

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
Kraków

ul. Ciemna 6                   
31 - 053 Kraków 

 tel. (12) 292-28-86 do 89,   
fax.(12) 430-64-40.

e mail: nfz@bci.krakow.pl

 

       NFZ działa w oparciu o Statut nadany rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie utworzenia regionalnych Wojewódzkich NFZ, określenia ich siedzib i obszaru działania oraz nadania im statutów.

       Oddział wykonuje zadania statutowe podobnie jak poprzednio Kasy Chorych. Ubezpieczeni mieszkający na terenie jego działania mogą załatwiać swoje sprawy bez uciążliwych podróży do centrali.  www.nfz-krakow.pl
 

UWAGA! Od 1 kwietnia 2003 r. zamiast Małopolskiej Kasy Chorych działa Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ.

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Ciemna 6, 31- 053 Kraków
tel. (12) 292-28-86 do 89; fax. (012) 430-64-40

Wydział Obsługi Ubezpieczonych
ul. Batorego 24, 30-135 Kraków
Infolinia (12) 94-88

Adres do korespondencji:
ul. Batorego 24, 31-135 Kraków
www.nfz-krakow.pl
e mail: nfz@bci.krakow.pl

Punkt Informacyjno Ewidencyjny MOW NFZ
EW 9

Szpital Powiatowy
34-600 Limanowa, ul. Piłsudskiego 63
tel. (18) 337-55-43
Nazwisko pracownika: Anna Twaróg
Godziny otwarcia: 8:00 - 14:00
Petenci:  8:00 - 13:30
Powiat limanowski

Początek strony

 

Starostwo Powiatowe w Limanowej

ul. Józefa Marka 9,
tel.
18 33 37 800, 18 33 75 360
e-mail
:
starostwo@powiat.limanowa.pl

STAROSTA: Jan PUCHAŁA
WICESTAROSTA:
 Franciszek Piotr DZIEDZINA

Nieetatowi Członkowie Zarządu:

 1. Jan WIĘCEK 

 2. Mieczysław URYGA

      Zarząd Powiatu wybierany jest przez Radę Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego: Tomasz KRUPIŃSKI
Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Limanowskiego : Wojciech WŁODARCZYK
Sekretarz Powiatu: Andrzej Matlęga
Skarbnik Powiatu:
Elżbieta Nastałek

Sekretariat Starosty

18 33 37 816

Fax. 018 33 75 880

Sekcja Obsługi Rady i Zarządu

18 33 37 819

Rzecznik Konsumentów

18 33 37 822

Wydział Finansowy

Skarbnik Powiatu: 18 33 37 814

Główna Księgowa: 18 33 37 879

Wydział Organizacji i Zdrowia

Dyrektor: 18 33 37 804

Kancelaria Ogólna: 18 33 37 900

18 33 37 894

Wydział Spraw Obywatelskich 
i Zarządzania Kryzysowego

Dyrektor: 18 33 75 805

18 33 37 910

Terenowy Punkt Paszportowy

18 33 75 528

Wydział Komunikacji i Transportu

Dyrektor: 18 33 37 809

Rejestracja Pojazdów

18 33 37 885

18 33 72 365

Prawa Jazdy

18 33 37 887

18 33 37 817

Wydział Edukacji i Sportu

Dyrektor: 18 33 37 812

18 33 37 852

18 33 37 851

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury

Dyrektor: 18 33 37 906

18 33 37 806

18 33 37 863

Wydział Geodezji Gospodarki Gruntami i Katastru

Dyrektor: 18 33 37 813

18 33 37 888

Wydział Budownictwa 
i Architektury

Dyrektor: 18 33 37 815

18 33 37 871

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Dyrektor 18 33 37 904

18 33 37 856

Wydział Promocji, Kultury  
i Turystyki

Dyrektor: 18 33 37 902

Informacja turystyczna: 18 33 75 800

Biuro Kontroli Wewnętrznej

18 33 37 860

Audytor Wewnętrzny

18 33 37 860

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

18 33 37 835

Początek strony

 

WŁADZE MIASTA LIMANOWA

Urząd Miasta Limanowa,
 ul. Jana Pawła II nr 9, 34-600 Limanowa

telefon: 18 337-20-54, fax.: 337-10-41

witryna: http://www.miasto.limanowa.pl/,  www.limanowa.um.gov.pl,
e-mail:
sekretariat@miasto.limanowa.pl

Burmistrz Miasta Limanowa: Władysław BIEDA, pokój nr 28, tel. (18) 337-20-54 wew. 132
Zastępca Burmistrza Miasta Limanowa: Rudolf  Zaczyński,
 pokój nr 29, tel. (18) 337-20-54 wew. 131
Sekretarz Miasta Limanowa: Czesława Szumilas
, pokój nr 27, tel. (18) 337-20-54 wew. 143
Skarbnik Miasta Limanowa: Zofia Wójtowicz,
, pokój 5, tel. (18) 337-20-54 wew. 142

Przewodniczący Rady Miasta Limanowa: Irena Zofia GROSICKA 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Limanowa: Anastazja BRAJNER 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Limanowa: Jan WINIEWSKI

BIURO RADCÓW PRAWNYCH:

mgr Winicjusz Wrona, pokój 8, tel. (18) 337-20-54 wew. 141
mgr Krzysztof Jędrzejek, pokój 8, tel. 
(18) 337-20-54 wew. 141

Początek strony

WYDZIAŁ FINANSOWY
Skarbnik Miasta i Naczelnik Wydziału Finansowego: Zofia Wójtowicz, pokój 5, tel. wew.142
Z-ca Skarbnika Miasta i Naczelnika Wydziału Finansowego: Teresa Moskal, pokój 5a, tel. wew. 156

Wymiar podatków: insp. Stanisława Kuna, pokój 1, tel. wew. 151
Księgowość podatkowa: insp. Maria Śliwa, pokój 1, tel. wew. 151

Księgowość budżetowa:
insp. Teresa Gorczowska, pokój 3, tel. wew. 138
insp. mgr Justyna Miśkowiec, pokój 3, tel. wew. 138

Likwidatura, płace: insp. Bogumiła Matras, pokój 4, tel. wew. 136
Księgowość budżetowa: podinsp. mgr Irena Gawlik, pokój 4, tel. wew. 136


Księgowość budżetowa:
referent Agnieszka Wróbel, pokój 6, tel. wew. 139
podinsp. mgr Regina Forgiel, pokój 6, tel. wew. 139


Kasa:
insp. ds. obsługi kasy Anna Biernat, pokój 2, tel. wew. 140
referent ds. księgowości Iwona Wojtas, pokój 2, tel. wew.140

WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Naczelnik: inż. Michał Czachurski, pokój 11, tel. wew. 164
insp. mgr. inż. Aleksander Jonarski, pokój 10, tel. wew. 163
insp. mgr. inż. Halina Limanówka, pokój 11a, tel. wew. 166
insp. inż. Anna Pasionek, pokój 11a, tel. wew. 166

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH, SPRAWY WOJSKOWE I OBRONNE
insp. Ludwik Suś - pokój 12, tel. wew. 160

WYDZIAŁ OBRONY CYWILNEJ I SPRAW WOJSKOWYCH

 Naczelnik Wydziału
mgr Zbigniew Twaróg, pokój 9, tel. (018) 337-20-54 wew. 162

Magdalena Dudzic, pokój 9a, tel. (018) 337-20-54 wew. 161
inż. Andrzej Czachura, pokój 9a, tel. (018) 337-20-54 wew. 161
mgr Krzysztof Włodarczyk, pokój 9a,  tel. (018) 337-20-54 wew. 161

STANOWISKO DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
insp. mgr Adam Golonka, pokój 8, tel. wew. 141

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ, KOMUNIKACJI, GOSPODARKI WODNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Naczelnik: mgr. inż. Piotr Rerutko, pokój 22, tel. wew. 135
Ochrona środowiska: insp. mgr. Teresa Bugaj, pokój 21, tel. wew. 145

Gospodarka lokalowa:
insp. mgr. inż. Grażyna Wójcik, pokój 21, tel. wew. 145
podinsp. mgr. Marek Matras, pokój 20, tel. wew. 148

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, SPRAW OBYWATELSKICH, OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ I SPORTU
Naczelnik: Stanisław Strug, pokój 14, tel. wew. 133
Oświata:

insp. Halina Waktor,  pokój 16, tel. (018) 337-20-54 wew. 154

insp. mgr Monika Smorońska, pokój 15, tel. (018) 337-20-54 wew. 149
mgr Tomasz Bieda, pokój 15, tel. 
(018) 337-20-54 wew. 149

Ewidencja ludności:
insp. Krystyna Dyląg, pokój 17, tel. 
(018) 337-20-54 wew. 157

Ewidencja działalności gospodarczej:
insp. Marta Krupa, pokój 17, tel. 
(018) 337-20-54 wew. 168

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Naczelnik: mgr inż. Roman Limanówka, pokój 13, tel. wew. 152
insp. mgr inż. Marek Ociepka, pokój 13a , tel. wew. 155

insp. mgr inż. Agnieszka Dominik, pokój 31, tel. 018 337-20-54 wew. 155

insp. mgr inż. Kryspin Biernat, pokój 31, 018 337-20-54 wew. 155

URZĄD STANU CYWILNEGO
Kierownik: Danuta Szewczyk, pokój 9, tel. wew.159
Zastępca Kierownika: Józefa Dutka, pokój 9, tel. wew. 159

WYDZIAŁ PROMOCJI, INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ, KULTURY I TURYSTYKI
Naczelnik: mgr Jolanta Szyler, pokój 25, tel. wew.147
podinsp. mgr Anna Kądziołka, pokój 24, tel. wew. 144

SEKRETARIAT – insp. mgr Teresa Golonka, pokój nr 30 tel. wew. 130Początek strony

Zasiłki pomocy społecznej

Świadczenie

Wysokość

Komu

Uwagi

Zasiłek stały

418 zł./mies. Osobie niepracującej lub rezygnującej z pracy, by zająć się dzieckiem wymagającym stałej opieki

Albo zasiłek, albo wcześniejsza emerytura z powodu opieki nad dzieckiem. Otrzymujący zasiłek stały ma prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej.

Zasiłek stały
wyrównawczy

Różnica pomiędzy dochodem określonym w ustawie a dochodem w rodzinie tej osoby max. 418 zł./mies., min. 19 zł. Osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa

Tymczasowo aresztowany lub skazany otrzymuje 30% świadczenia

Zasiłek okresowy

Różnica pomiędzy dochodem w tej rodzinie a dochodem określonym w ustawie, min. 19 zł.

Rodzinom, które nie mają na niezbędne potrzeby z powodu niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezrobocia, braku renty rodzinnej, oczekiwania na przyznanie zasiłku dla bezrobotnych, emerytury itp.

Pracownik socjalny w zależności od okoliczności decyduje, na jak długo przyznaje zasiłek okresowy.

Zasiłek celowy

W zależności od potrzeb (nie musi być w gotówce ale np. w bonach żywnościowych

Osobom w trudnej sytuacji

Przyznawany na konkretne potrzeby, np. opał, ubrania, sprzęt gospodarski, także na dożywianie dzieci (np. w szkołach), żłobek, przedszkole, leczenie, pogrzeb. Może być przyznany osobom o wyższych dochodach niż określone w ustawie, ale wtedy może być zwrotny. Dla ofiar klęsk żywiołowych i katastrof, niezależnie od dochodu i bezzwrotny.

Zasiłek na ekonomiczne usamodzielnienie się

Bez ustalonej wysokości - kwota zależy od potrzeb wnioskodawcy i możliwości gminy

Podopiecznym pomocy społecznej

Może być zwrotny lub bezzwrotny. Wypłacany z pieniędzy gminy, więc możliwość otrzymania zależy od stanu jej funduszy. Trzeba przedstawić wiarygodny biznes plan. Pożyczka z PFRON lub Funduszu Pracy w zasadzie wyklucza otrzymanie tego świadczenia.

Usługi opiekuńcze

W naturze, bezpłatne lub częściowo płatne.

Niepełnosprawnym, chorym lub starym mieszkańcom gminy.

Dochód ważny do ustalenia odpłatności za usługi. Minister pracy określi w rozporządzeniu warunki zwolnienia z opłat, ale gmina może ustalić własne, korzystniejsze zasady. Usługi opiekuńcze mogą być świadczone w domu osoby, w dziennym domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia.

Pomoc finansowa na pokrycie kosztów leków i leczenia w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Nie jest określona kwota.

Osobom bez ubezpieczenia społecznego nie otrzymującym renty czy emerytury oraz członkom ich rodzin, będącym na ich utrzymaniu.

Mogą to być pieniądze na leki, środki opatrunkowe, sprzęt ortopedyczny lub pomocniczy, leczenie otwarte i zamknięte. Przyznanie tego świadczenia nie wyklucza przyznania zasiłku celowego na leczenie. Uzyskanie tej pomocy jest jednak trudne ze względu na procedurę. Zasiłek ten jest w praktyce raczej formą refundacji, czyli najpierw trzeba wydać pieniądze, a potem starać się o zwrot kosztów.

Pobyt w domu pomocy społecznej

Mieszkaniec domu płaci nie więcej niż 70% swoich dochodów, pokrywając koszty utrzymania. Różnicę dopłacają w kolejności: małżonek, rodzice (opiekunowie), dzieci. W przypadku osoby Samotnej - gmina (dopiero od 1978 r.). Rodzina nie płaci, jeśli jej dochód nie przekracza trzykrotnego minimalnego dochodu a w przypadku dziecka mieszkającego w DPS - minimalnego dochodu.

Osoby starsze, chore, niepełnosprawne, samotne.

Miejsce jest przyznawane niezależnie od dochodów. Opłata za pobyt w domach będzie zależeć od ich standardu, ale ograniczy się tylko do bezpośrednich kosztów utrzymania (a więc np. bez płac personelu, remontów, inwestycji). Kryteria oceny standardu i to, co jest bezpośrednim kosztem utrzymania - określi w rozporządzeniu minister pracy Zasiłek rodzinny.


WARUNKI OTRZYMANIA POMOCY
  

Trudna sytuacja z powodu: bezdomności, bezrobocia, sieroctwa, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, alkoholizmu, narkomanii, trudności w przystosowaniu się do życia na wolności, sytuacji rodzinnej (wielodzietność, rodzina niepełnosprawna, ciąża, bezradność w sprawach  wychowawczo - opiekuńczych i prowadzeniu gospodarstwa) lub klęski żywiołowej czy ekologicznej;

Niski dochód co najwyżej: 
- dla osoby samotnej - 461 zł mies. 
- dla rodziny -
418 zł na pierwszą osobę w rodzinie, 294 zł na każdą następną powyżej 15 lat i 210 zł na każdą osobę w rodzinie poniżej 15 lat.

Zasiłek i kwoty graniczne dochodów będą waloryzowane tak:

1 marca i 1 września - jeśli roczna inflacja wynosi co najmniej 10 proc., 1 czerwca - jeśli inflacja jest niższa.

Świadczenia z pomocy nie są objęte podatkiem dochodowym. Pomoc społeczna wypłaca też swoim klientom: zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i dla kobiet w ciąży.

Początek strony

WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ W 2004 r.

 

Świadczenia

Od 1 maja 2004 r.

(wysokość w zł)

Zasady ustalania wysokości świadczenia

Zasiłek stały

418**

różnica między kryterium dochodowym osoby gospodarującej a dochodem tej osoby

30*

różnica między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie
Zasiłek okresowy

418**

różnica między kryterium dochodowym osoby gospodarującej a dochodem tej osoby

20*

różnica między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie
Zasiłek celowy

 

może być przyznany w formie biletu kredytowego – niezależnie od dochodu
Specjalny zasiłek celowy

461**

osobie samotnie gospodarującej
Specjalny zasiłek celowy

316**

rodzinie
Zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie

 

Rada gminy określa wysokość i tryb przyznawania tych świadczeń
Pomoc dla rodzin zastępczych (częściowa)

648,40**

162,10*

40% podstawy pomniejszonej o kwotę odpowiadającą 50% dochodu dziecka, nie mniej niż 10% podstawy
Pomoc dla rodzin zastępczych (całkowita)

1296,80**

324,20*

nie przekraczającej 80% podstawy, pomniejszonej o kwotę odpowiadającą 50% dochodu dziecka, nie mniej niż 20% podstawy
Pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki

486,30**

30% podstawy miesięcznie
Świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców

od 420 zł do 1149 zł

Pomoc jest realizowana w ramach indywidualnego programu integracji

 

     * kwota minimalnaPoczątek strony

     **kwota maksymalna

     Podstawa ustalenia pomocy pieniężnej dla rodziny zastępczej wynosi –1 621 zł.

     Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz.U. Nr 64, poz.593).

Powrót na stronę głównąlimanowa.idn.org.pl Na stronę główną - LIMANOWA.IDN.ORG.PL

Ostatnia modyfikacja: styczeń, 2011 poczta do autora witrynywww.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5Początek stronyPoczątek strony
[kliknij na link aby do mnie napisac]

Najlepiej oglądać używając IE wersji 6.0. lub nowszej  i w rozdzielczości  800 x 600
Copyright: Limanowa - lokalny serwer Internetu dla Niepełnosprawnych”Strona główna: ,,Limanowa - wirtualny lokalny serwer Internetu dla Niepełnosprawnych"2001-2011.