Droga Nadziei - logo

Katechizm dla niepełnosprawnych intelektualnie dzieci

Nauczanie religii dzieci niepełnosprawnych umysłowo jest bardzo trudne i to z kilku powodów. Najpierw są one „inne”, mało pojmują i czasem zachowują się dziwnie i dlatego katecheza ta musi być dostosowana do ich warunków. W niektórych przypadkach nie da się nic nauczyć i dlatego, mając to na względzie, Episkopat wydał tzw. „Podstawę programową katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce”. Podstawa programowa osób niepełnosprawnych intelektualnie została zatwierdzona przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 20.06.2001.r.

Program jest skorygowany z treścią materiałów dydaktycznych, a poszczególne katechezy zostały opracowane przez mgr Aleksandrę Kielar. Program podaje cele katechezy, zadania nauki religii, tematy, treści do osiągnięcia dla poszczególnych klas na cały etap edukacji. Jest to podyktowane specyfiką kształcenia ogólnego uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym. Zadaniem katechezy jest posłużyć się tym materiałem i zbudować osobiste katechezy, które uwzględniają rodzaj ucznia uczęszczającego na katechezę. Katecheza jest wpisana w Rok Liturgiczny.

Część pierwsza „Bóg kocha mnie”, przeznaczona dla klas od l do 3. Zawarte w niej ćwiczenia mają dopomóc dzieciom w przyswajaniu podstawowych treści dotyczących życia chrześcijańskiego oraz w przygotowaniu do sakramentu pokuty i eucharystii.

Część druga „Bóg prowadzi mnie”, przeznaczona dla klas od 4 do 6. W tym etapie nauki ćwiczenia są pomocne do wprowadzenia dzieci w rozumienie X Przykazań Bożych, w swoim życiu codziennym.

Część trzecia „Bóg uświęca mnie”, przeznaczona dla klas gimnazjalnych. Treść tej części to tematyka siedmiu sakramentów świętych. Zawarte w niej ćwiczenia mają dopomóc w przeżywaniu sakramentów, a w szczególności w przygotowaniu do sakramentu bierzmowania.Początek strony

Celem katechizacji uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, na pierwszym, drugim i trzecim etapie edukacyjnym jest umocnienie wiary. Zapoznanie się z jej podstawowymi prawdami oraz kształtowanie postaw chrześcijańskich, takich jak miłość do Boga i ludzi. Przekazywanie prawd wiary musi być powiązane z działaniami, które w zależności od potrzeb poszczególnych uczniów, mogą mieć charakter kompensacyjny, usprawniający, stymulujący lub rozwijający. Uczenie dzieci niepełne sprawnych stwarza dla katechety poważny problem, a to z powodu różnych funkcjonalnych zaburzeń. Dzieci z upośledzeniem opanują podstawowe i elementarne pojęcie liczbowe i potrafią pod względem, estetycznym patrzeć na przedmioty i wskazać, który z nich jest ładniejszy. Potrafią rozróżnić i ująć różnicę między przedmiotami i rysunkami, ale nie potrafią ująć podobieństwa i różnic między pojęciami. Podają poprawne definicje takich pojęć jak dom, łyżka, piłka, ale są to definicje: „przez użytek”. Na przykład dom jest do mieszkania, łyżka do jedzenia, a piłka do gry. Nie potrafią podać definicji rodzaju i różnicy gatunkowej. Rozróżniają kształty geometryczne, potrafią rysować koło, trójkąty, kwadrat, drzewo, dom,

ale mają trudności z tworzeniem pojęć i rozwiązywaniem problemów.

U dzieci upośledzonych spostrzeżenia są nieprawidłowe i nie odpowiadają rzeczywistości. Proces percepcji przebiega wolno i w trakcie jego tworzenia spostrzegana jest mała liczba przedmiotów. Spowodowane to jest małą ilością receptorów oraz uszkodzeniem kory mózgowej. Dzieci upośledzone niedokładnie odzwierciedlają otaczającą rzeczywistość i maja trudności w wyodrębnianiu istotnych cech przedmiotów i zjawisk.

Dzieci upośledzone maj ą małą u wagę, wąski zakres podzielności i nadmierną ruchliwość. Uwidacznia się trudności z długim koncentrowaniem się na określonym przedmiocie lub czynności. Uwaga jest rozproszona, co jest istotne w zapamiętywaniu najważniejszych elementów. Jeżeli w otoczeniu dziecka jest dużo bodźców to one nie przyciągaj ą uwagi dziecka.

U dzieci niepełnosprawnych występują trudności z pamięcią logiczną, natomiast dość dobrze jest rozwinięta pamięć mechaniczna. Czasem takie dzieci dobrze zapamiętują nazwiska, daty czy liczby. Mają trudności z zapamiętaniem materiału, zwłaszcza powiązanego logicznie. Dzieje się to z powodu procesów nerwowych oraz małej ruchliwości. Pamięć ich charakteryzuje się małą dokładnością, krótkotrwałością, wąskim zakresem. Wolnym tempem zapamiętywania i przypominania, a występowanie luki pamięciowej wypełnia się zmyślaniem i konfabulacjami.

Jednostki upośledzone mają małą zdolność uczenia się, bo do uczenia się potrzeba różnych sprawności: odbieranie bodźców sensorycznych i ich kojarzenie, informacji w czasie i przestrzeni, przechowywanie informacji w pamięci, wykorzystanie informacji w działaniu. Dzieci wykazują wolniejsze tempo różnicowania, a tłumaczy się to ujemnym wpływem rozproszonej uwagi i trudnościami w prawidłowym spostrzeganiu i przechowywaniu w pamięci bodźców.

Można powiedzieć, że mowa tych dzieci jest uboga. Mają kłopoty z artykulacją i wykazują ubogi zasób słownictwa. Często w spotkaniach z ludźmi porozumiewają się dwuwyrazowymi zdaniami i nie potrafią brać udziału w konwersacji. Są zdolne do komunikowania podstawowych potrzeb, chociaż niektórzy są zdolni do posługiwania się językiem, wyrażającym polecenia oraz specjalne gesty, które zastępują mowę. Niektóre dzieci mają zwiększenie dźwięków mowy lub niemożność ich wytwarzania na skutek uszkodzenia ośrodków nerwowych.

To wszystko sprawia, że katecheza dla niepełnosprawnych to dla katechety trudny orzech do zgryzienia i dlatego uczący religii musi bardzo dobrze przygotować się, aby katecheza osiągnęła swój cel i prawdziwie przygotowała dzieci niepełnosprawne do życia chrześcijańskiego na pewnym poziomie. Wszystkim katechetom i uczącym życzę SZCZĘŚĆ BOŻE!!! 

O. Ryszard Marcinek
 /Niepełnosprawny/     

Powrót na stronę głównąLimanowa.idn.org.pl Na stronę główną - LIMANOWA.IDN.ORG.PL

Początek stronyPoczątek stronyLokalnmy IdN Limanowa

Ostatnia modyfikacja: luty 2007, adres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwaadres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwa

www.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]

 


Najlepiej oglądać używając IE wersji 5.5 lub nowszej i rozdzielczości  800 x 600
 

Copyright: Limanowa - wirtualny lokalny serwer Internetu dla NiepełnosprawnychStrona główna: Limanowa - wirtualny lokalny serwer Internetu dla Niepełnosprawnych 2001-2007.