Powrót na stronę głównąLimanowa.idn.org.pl Na stronę główną - LIMANOWA.IDN.ORG.PL
 

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności w Limanowej

Stopień niepełnosprawności

    Wiele uprawnień przysługujących tej grupie osób zostało powiązanych ze stopniem ich niepełnosprawności. Zasady orzekania w tym zakresie normuje ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
    Ustawa ta ściśle określa krąg osób, które z uwagi na swój szczególny status mogą liczyć na ulgowe traktowanie w wielu sferach życia. Ma ona bowiem zastosowanie do osób, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o:
• zakwalifikowaniu przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego lub lekkiego),
• całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, wydanym na podstawie odrębnych przepisów przez orzecznika ZUS,
• niepełnosprawności wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.

  Orzekanie o uprawnieniach

    Powiatowe zespoły orzekania o niepełnosprawności ustalają stopień niepełnosprawności, który uprawnia osoby niepełnosprawne do określonych ulg i przywilejów. W wydawanych przez siebie orzeczeniach zespoły te powinny również zamieszczać wskazania dotyczące konkretnych uprawnień przysługujących niepełnosprawnym.

    W szczególności wskazania te powinny dotyczyć:
• odpowiedniego zatrudniania uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby,
• szkolenia, w tym specjalistycznego,
• zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,
• uczestnictwa w terapii zajęciowej,
• konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby,
• korzystania z systemu środowiskowego wsparcia samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,
• konieczności stałej lub długotrwałej opieki albo pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, albo stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
• spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w prawie o ruchu drogowym, w zakresie zwolnienia z obowiązku stosowania się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju.

 UWAGA:
• Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
• Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
• Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy w porównaniu ze zdolnością, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością fizyczną i psychiczną, lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować za pomocą wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

    Orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności stanowi także podstawę do przyznania ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów, np. wydania karty parkingowej lub ulg na przejazdy komunikacją kolejową i autobusową.
Dla celów korzystania z różnych ulg i uprawnień, osoby posiadające ważne orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym oraz orzeczenie o niezdolności do pracy wydane przez lekarza orzecznika ZUS, mogą także wnioskować o ustalenie stopnia niepełnosprawności. W tym celu powinny złożyć stosowny wniosek do zespołu do
Początek strony spraw orzekania o niepełnosprawności.

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności należy do zespołów orzekających.

Pierwszą instancją są powiatowe zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności przy po­wiatowym centrum pomocy rodzinie.

Drugą instancję tworzą wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.

W skład powiatowych i wojewódzkich zespołów wchodzą lekarze, psycholodzy i pedagodzy, doradcy zawodowi, pracownicy socjalni, a także inni specjaliści uznani za niezbędnych. Od ich orzeczenia zainteresowa­nemu przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Postępowanie w sprawach odwołań wolne jest od kosztów i opłat sądowych.

    Podstawę wydania orzeczenia stanowi wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo – za ich zgodą – instytucji pomocy społecznej.

Powinien on zawierać:

·      imię i nazwisko osoby zainteresowanej, datę jej urodzenia oraz adres zamieszkania,

·      dane dotyczące sytuacji społecznej i zawodowej,

·      określenie celu, dla którego niezbędne jest uzyskanie orzeczenia,

·      podpis osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, a także inne dokumenty, w tym medyczne, umożliwiające ocenę stopnia niepełnosprawności.

Zaświadczenie to powinno być wydane przez lekarza sprawującego opiekę lekarską nad osobą zainteresowaną.

Jeżeli dokumentacja medyczna dołączona do wniosku jest niewystarczająca do wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, osoba zainteresowana zostaje poinformowana o konieczności uzupełnienia dokumentacji, np. o obserwację szpitalną, i otrzymuje na nią skierowanie od lekarza, pod którego opieką medyczną pozostaje.

Przy ocenie stopnia niepełnosprawności zespół do spraw orzekania uwzględnia:

1)   orzeczenie lekarza o stanie zdrowia osoby zainteresowanej, biorąc pod uwagę także stałe lub okresowe naruszenie sprawności organizmu,

2)   wiek, płeć, wykształcenie, zawód i posiadane kwalifikacje,

3)   wykonywane zatrudnienie, warunki pracy,

4)   możliwość dalszego wykonywania pracy,

5)   możliwość całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności do wykonywania dotychczasowej lub innej pracy, w tym także w warunkach specjalnych, przez leczenie, rehabilitację lub reorientację zawodową,

6)   możliwość poprawy w zakresie funkcjonowania w życiu codziennym, pełnienia ról społecznych i życia w integracji przez leczenie, rehabilitację, szkolenie, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, usługi i inne działania dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej.Początek strony

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności powinno zawierać:

·    oznaczenie zespołu, który je wydał,

·    datę jego wydania,

·    podstawę prawną,

·    nazwisko i imię osoby zainteresowanej,

·    datę i miejsce urodzenia osoby zainteresowanej oraz adres zamieszkania lub pobytu,

·    określenie lub odmowę określenia stopnia niepełnosprawności,

·    przyczynę niepełnosprawności,

·    datę lub okres zaistnienia niepełnosprawności,

·    okres, na jaki orzeczono stopień niepełnosprawności,

·    uzasadnienie,

·    pouczenie o przysługującym odwołaniu,

·    podpis z podaniem imienia i nazwiska przewodniczącego składu orzekającego oraz podpisy członków składu orzekającego.

 

Orzeczenie zespołu nie ogranicza się jedynie do ustalenia stopnia niepełnosprawności.

Powinno ono zawierać dodatkowo wskazania, dotyczące:

1)   szkolenia, w tym specjalistycznego,

2)   odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby,

3)   korzystania z rehabilitacji ze wskazaniem form odpowiednich do potrzeb i możliwości, z wyłączeniem turnusów rehabilitacyjnych,

4)   korzystania z systemu pomocy społecznej,

5)   konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

6)   uczestnictwa w terapii zajęciowej,

7)   korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji (korzystanie z usług socjalnych i opiekuńczych z pomocy społecznej).

Zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności wydaję opinię w sprawie:

·   konieczności sprawowania stałej, bezpośredniej opieki nad dzieckiem i jego pielęgnacji w zakresie, który uniemożliwia podjęcie zatrudnienia lub pracy w prowadzonym gospodarstwie rolnym przez osobę ubiegającą się o zasiłek stały,

·   spełniania przez osobę ubiegającą się o skierowanie do domu pomocy społecznej warunków określonych w przepisach o pomocy społecznej.

Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o:

1)   całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

2)   całkowitej niezdolności do pracy – na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

częściowej niezdolności do pracy – na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

 
Kto orzeka o niepełnosprawności?

O niepełnosprawności orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności jako pierwsza instancja oraz wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności jako druga instancja.
W skład powiatowych zespołów oraz wojewódzkich zespołów wchodzą:

 1. przewodniczący,

 2. sekretarz,
 3. lekarze, Początek strony
 4. psycholodzy i pedagodzy,
 5. doradcy zawodowi.
Co jest brane pod uwagę przy orzekaniu o stopniu niepełnosprawności?
Przy orzekaniu o stopniu niepełnosprawności bierze się pod uwagę:
 1. orzeczenie lekarza o stanie zdrowia osoby zainteresowanej, uwzględniające stałe lub okresowe naruszenie sprawności organizmu,
 2. wiek, płeć, wykształcenie, zawód i posiadane kwalifikacje,
 3. wykonywane zatrudnienie i warunki pracy,
 4. możliwość dalszego wykonywania pracy,
 5. możliwość całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności do wykonywania dotychczasowej lub innej pracy przez leczenie, rehabilitację lub reorientację zawodową,
 6. możliwość poprawy w zakresie funkcjonowania w życiu codziennym, pełnienia ról społecznych przez leczenie, rehabilitację, szkolenie, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, usługi i inne działania dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej.
Naruszenie sprawności organizmu uważa się za:
 1. trwałe (stałe) - jeżeli według wiedzy medycznej stan zdrowia nie rokuje poprawy,
 2. okresowe - jeżeli według wiedzy medycznej może nastąpić poprawa stanu zdrowia.
    Ustalony stopień niepełnosprawności może być orzeczony na stałe lub na czas określony.
 

Jaki jest tryb postępowania przy orzekaniu o stopniu niepełnosprawności?

    Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności składa się do powiatowego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.

    Wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko osoby zainteresowanej, datę jej urodzenia oraz adres zamieszkania,

 2. numer PESEL,
 3. określenie celu, dla którego niezbędne jest uzyskanie orzeczenia,
 4. dane dotyczące sytuacji społecznej i zawodowej,
 5. oświadczenie osoby zainteresowanej o prawdziwości danych zawartych we wniosku,
 6. podpis osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo upoważnionego przez nich na piśmie przedstawiciela instytucji pomocy społecznej. Początek strony

Opracowano na podstawie obowiązujących przepisów.
Źródło: Gazeta Prawna, Rzeczypospolita oraz Ustawa

Roman Szuszkiewicz

 1. Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia

  Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia

  Karta informacyjna

  Opis sprawy/zadania

  Postępowanie administracyjne prowadzące do wydania orzeczenia o niepełnosprawności dla celów:
  1. zasiłku pielęgnacyjnego,
  2. zasiłku stałego,
  3. inne (jakie?) np. przedłużony urlop wychowawczy

  Kogo dotyczy

  Osób, które nie ukończyły 16 roku życia i których adres zamieszkania lub pobytu jest na terenie Powiatu Limanowskiego

  Wymagane dokumenty

  - Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności  (wzór w załączeniu). Wniosek ten winien być czytelnie wypełniony i podpisany:
  . przez przedstawiciela ustawowego dziecka,
  . w przypadku ustanowienia przez sąd rodziny zastępczej - podpis przedstawiciela ustawowego dziecka wraz z postanowieniem sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej.
  - Dowód osobisty przedstawiciela ustawowego dziecka wraz z książeczką zdrowia dziecka lub legitymacją szkolną
  w przypadku dziecka uczęszczającego do szkoły,
  - Informacja o zakresie opieki i pielęgnacji sprawowanej nad dzieckiem przez osobę ubiegającą się o zasiłek pielęgnacyjny lub o zasiłek stały ( wzór w załączeniu),
  - Wywiad z uczniem wypełniony przez wychowawcę
  lub pedagoga szkolnego, w przypadku dzieci, które uczęszczają do szkoły, (wzór w załączeniu),
  - zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się dziecko ( zaświadczenie lekarskie ważne jest 30 dni od daty wystawienia) - (wzór w załączeniu),
  - Inne posiadane dokumenty, mogące mieć wpływ
  na ustalanie niepełnosprawności, np.:
  . aktualne wyniki badań diagnostycznych
  i konsultacje specjalistyczne, potwierdzające rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących,
  . karty informacyjne leczenia szpitalnego.
  - Kartoteki z Poradni Ogólnej i Poradni Specjalistycznych należy dostarczyć na posiedzenie składu orzekającego.

  Wzory formularzy dostępne są również w siedzibie Zespołu przy ul. Józefa Marka 9 w Limanowej, pok. nr 113.

  Opłaty

  Wolne od opłat.

  Jednostka/osoba odpowiedzialna

  Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Limanowej, ul. Józefa Marka 9

  Przewodniczący zespołu mgr Janina Kędroń

  Miejsce składania dokumentów

  Siedziba Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
  o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Limanowej, ul. Józefa Marka 9, pok. nr 113.
   

  Termin załatwienia sprawy

  Sprawy niewymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, wymagającej badań lub konsultacji specjalistycznych - nie później niż w terminie do 2 miesięcy od daty wszczęcia postępowania. (Podstawa art. 35 KPA)

  Podstawa prawna

  - Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych    ( Dz. U. z 1997r. Nr 123, poz. 776 z  późn. zm.),

  - Ustawa z dnia 14 czerwca 1969 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r. Nr 139 poz. 1328),

  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia ( Dz. U. z 2002 r. Nr 17, poz. 162).

  Tryb odwoławczy

  Postępowanie odwoławcze na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności
  i stopniu niepełnosprawności,
  w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wnoszone do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, 31-156 Kraków,
  ul. Basztowa 22 - za pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Limanowej, ul. Józefa Marka 9, pok. nr 113 - osobiście lub pocztą.

  Uwagi i dodatkowe informacje

  Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja medyczna jest niewystarczająca do wydania orzeczenia

   Początek strony

 2. Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia

  Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia

  Karta informacyjna

  Opis sprawy / zadania

  Postępowania administracyjne prowadzące do wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla celów:
  1. odpowiedniego zatrudnienia,
  2. szkolenia,
  3. uczestnictwa w terapii zajęciowej,
  4. konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  5. korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej przez co rozumie się korzystanie usług socjalnych, opiekuńczych terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez siec instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,
  6. zasiłku stałego,
  7. zasiłku pielęgnacyjnego,
  8. korzystania z karty parkingowej,
  9. innych ( jakich ? m.in. uprawnień dla osób niepełnosprawnych.

  Kogo dotyczy

  Osób, które ukończyły 16 rok życia, i niektórych adres zamieszkania lub pobytu jest na terenie Powiatu Limanowskiego.

  Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (wzór w załączeniu). Wniosek ten winien być czytelnie wypełniony i podpisany:
  -  w przypadku osoby po 16 roku życia podpis winien być złożony przez tą osobę oraz jej przedstawiciela ustawowego wraz z dowodem numeru osobistego, 
  -  w przypadku osoby, która ukończyła 18 rok życia podpis osoby zainteresowanej
  -  w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej -  podpis jej opiekuna prawnego (wraz z dokumentem potwierdzającym  ustanowienie opiekuna prawnego),
  2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  3. Zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba zainteresowana ( zaświadczenie lekarskie ważne jest 30 dni od daty wystawienia) - (wzór w załączeniu),
  4. Inne posiadane dokumenty, mogące mieć wpływ na ustalanie stopnia niepełnosprawności, np.:
  -  aktualne wyniki badań diagnostycznych i konsultacje specjalistyczne, potwierdzające rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących,
  -  karty informacyjne leczenia szpitalnego,
   - orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, ZUS, KIZ, KRUS i inne.
  5. Wywiad zawodowy, wypełniony przez doradcę zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej pok. 109, w przypadku, gdy wniosek składany jest do celów zatrudnienia lub szkolenia,
  6. Kartoteki z Poradni Ogólnej i Poradni Specjalistycznych, należy dostarczyć na posiedzenie składu orzekającego.

  Wzory formularzy dostępne są również w siedzibie Zespołu przy ul. Józefa Marka 9 w Limanowej, pok. nr 113.

  Formularze / wnioski do pobrania

   Wniosek

  Opłaty

  Wolne od opłat

  Jednostka/osoba odpowiedzialna

  Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, ul. Józefa Marka 9 . Przewodniczący zespołu: mgr Janina Kędroń.

  Miejsce składania dokumentów

  Siedziba Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, ul. Józefa Marka 9, pok. 113.

  Termin załatwienia sprawy

  Sprawy niewymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, wymagającej badań lub konsultacji specjalistycznych nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, wymagającej badań lub konsultacji specjalistycznych nie później niż w terminie do 2 miesięcy od daty wszczęcia postępowania (podstawa art.35 KPA)

  Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997r. Nr.123 poz. 776 z późniejszymi zm.                                                               

  Ustawa z dnia 14 czerwca 1969 r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr.98, poz 1071 z póżn. zm.)

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2003 r. Nr 139 poz. 1328)

  Tryb odwoławczy

  Postępowanie odwoławcze na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wnoszone do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, 31-156 Kraków ul. Basztowa 22 - za pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, ul. Józefa Marka 9 pok. 113 - osobiście lub pocztą.

  Uwagi i dodatkowe informacje

  Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja medyczna jest niewystarczająca do wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, przewodniczący zespołu zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o konieczności jej uzupełnienia oraz wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji z pouczeniem, że nie uzupełnienie jej w określonym terminie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

   

  Początek strony 

 3. Wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy w Limanowej

    Informacja dotycząca wydawania orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997r. Nr123, poz. 776 z późn. zm.)
 

Karta informacyjna

Opis sprawy/zadania

Postępowanie administracyjne prowadzące do wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg
i uprawnień dla celów:

1. odpowiedniego zatrudnienia,
2. uczestnictwa w terapii zajęciowej,
3. ulg komunikacyjnych,
4. korzystania z karty parkingowej
5. ulg telekomunikacyjnych ........................  (wpisać przyczynę niepełnosprawności),
6. ulg podatkowych,
7. konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i  środki pomocnicze,
8. innych (wpisać jakich) ..............................................

Kogo dotyczy

Osób, których adres zamieszkania lub pobytu jest na terenie Powiatu Limanowskiego) i posiadają ważne orzeczenia o inwalidztwie i niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
( Dz. U. z 1997r. Nr 123, poz. 776 z  późn. zm.)

Wymagane dokumenty

- wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień (wzór w załączeniu).
 

  Wniosek ten winien być czytelnie wypełniony i podpisany:
. w przypadku osoby, która ukończyła 18 rok życia - podpis osoby zainteresowanej,
. w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej -  podpis jej opiekuna prawnego (wraz z dokumentem potwierdzającym  ustanowienie opiekuna prawnego),
- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
- ważne orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o którym mowa w art. 5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z  późn. zm.),
- zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba zainteresowana ( zaświadczenie lekarskie ważne jest 30 dni od daty wystawienia) - (wzór w załączeniu),
- inne posiadane dokumenty, mogące mieć wpływ na określenie wskazań, o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z  późn. zm.), oraz zakresu i rodzaju ograniczeń uprawniających do ulg i uprawnień, np.:
. aktualne wyniki badań diagnostycznych i konsultacje specjalistyczne, potwierdzające rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących,
. karty informacyjne leczenia szpitalnego.
- kartoteki z Poradni Ogólnej i Poradni Specjalistycznych, należy dostarczyć na    

  posiedzenie składu orzekającego
 

Opłaty

Wolne od opłat

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Limanowej, ul. Józefa Marka 9

Przewodniczący zespołu mgr Janina Kędroń

Miejsce składania dokumentów

Siedziba Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Limanowej,

ul. Józefa Marka 9, pok. nr 113.
 

Termin załatwienia sprawy

Sprawy niewymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, wymagającej badań lub konsultacji specjalistycznych - nie później niż w terminie do 2 miesięcy od daty wszczęcia postępowania. (Podstawa art. 35 KPA)

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych    ( Dz. U. z 1997r. Nr 123, poz. 776 z  późn. zm.),

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1969 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania  o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,  (Dz. U. z 2003 r. Nr 139 poz. 1328).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje odwołanie.

Uwagi i dodatkowe informacje

Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja medyczna jest niewystarczająca do wydania orzeczenia

 Początek strony

  Wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia
o inwalidztwie lub niezdolności do pracy w Limanowej

    Informacja dotycząca wydawania orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997r. Nr123, poz. 776 z późn. zm.)

Karta informacyjna

Opis sprawy/zadania

Postępowanie administracyjne prowadzące do wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg
i uprawnień dla celów:

1. odpowiedniego zatrudnienia,
2. uczestnictwa w terapii zajęciowej,
3. ulg komunikacyjnych,
4. korzystania z karty parkingowej
5. ulg telekomunikacyjnych ........................  (wpisać przyczynę niepełnosprawności),
6. ulg podatkowych,
7. konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i  środki pomocnicze,
8. innych (wpisać jakich) ..............................................

Kogo dotyczy

Osób, których adres zamieszkania lub pobytu jest na terenie Powiatu Limanowskiego) i posiadają ważne orzeczenia o inwalidztwie i niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
( Dz. U. z 1997r. Nr 123, poz. 776 z  późn. zm.)

Wymagane dokumenty

- wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień (wzór w załączeniu).

  Wniosek ten winien być czytelnie wypełniony i podpisany:
. w przypadku osoby, która ukończyła 18 rok życia - podpis osoby zainteresowanej,
. w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej -  podpis jej opiekuna prawnego (wraz z dokumentem potwierdzającym  ustanowienie opiekuna prawnego),
- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
- ważne orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o którym mowa w art. 5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z  późn. zm.),
- zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba zainteresowana ( zaświadczenie lekarskie ważne jest 30 dni od daty wystawienia) - (wzór w załączeniu),
- inne posiadane dokumenty, mogące mieć wpływ na określenie wskazań, o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z  późn. zm.), oraz zakresu i rodzaju ograniczeń uprawniających do ulg i uprawnień, np.:
. aktualne wyniki badań diagnostycznych i konsultacje specjalistyczne, potwierdzające rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących,
. karty informacyjne leczenia szpitalnego.
- kartoteki z Poradni Ogólnej i Poradni Specjalistycznych, należy dostarczyć na    

  posiedzenie składu orzekającego
 

Opłaty

Wolne od opłat

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Limanowej, ul. Józefa Marka 9

Przewodniczący zespołu mgr Janina Kędroń

Miejsce składania dokumentów

Siedziba Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Limanowej,

ul. Józefa Marka 9, pok. nr 113.
 

Termin załatwienia sprawy

Sprawy niewymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, wymagającej badań lub konsultacji specjalistycznych - nie później niż w terminie do 2 miesięcy od daty wszczęcia postępowania. (Podstawa art. 35 KPA)

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych    ( Dz. U. z 1997r. Nr 123, poz. 776 z  późn. zm.),

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1969 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania  o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,  (Dz. U. z 2003 r. Nr 139 poz. 1328).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje odwołanie.

Uwagi i dodatkowe informacje

Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja medyczna jest niewystarczająca do wydania orzeczenia

  Początek strony

Informacja dotycząca wydawania legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności

Wydawanie legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności, w przypadku posiadania przez osobę zainteresowaną ważnego orzeczenia:

1. O stopniu niepełnosprawności

2. O wskazaniach do ulg i uprawnień

3. O inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o którym mowa w art.5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)

 

Wydawanie legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności, w przypadku posiadania przez osobę zainteresowaną ważnego orzeczenia:

Powiat limanowski - Karta informacyjna

Opis sprawy/zadania

Postępowanie prowadzące do wydania legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności, uprawniającej do korzystania ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym.

Kogo dotyczy

Osób, które ukończyły 16 rok życia i których adres zamieszkania lub pobytu jest na terenie Powiatu Limanowskiego oraz posiadają ważne orzeczenie:

1. O stopniu niepełnosprawności

2. O wskazaniach do ulgi i uprawnień

3. Orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o którym mowa w art.5 i 62 ustawy z dnia 27sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej (wzór w załączeniu), wniosek ten powinien być czytelnie wypełniony i podpisany:

- w przypadku osoby po 16 roku życia, która nie ukończyła 18 roku życia - podpis winien być złożony przez tą osobę oraz jej przedstawiciela ustawowego wraz z numerem dowodu osobistego

- w przypadku osoby, która ukończyła 18 rok życia- podpis osoby zainteresowaniem

- w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej - podpis jej opiekuna prawnego (wraz z dokumentem potwierdzającym ustanowienie opiekuna prawnego)

- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość

- posiadane ważne orzeczenie:

1. O stopniu niepełnosprawności

2. O wskazaniach do ulg i uprawnień

3. O inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o którym mowa w art.5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 1997r. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.)

- 1 zdjęcie o formacie 35x45mm.

Wzory formularzy są dostępne również w siedzibie Zespołu przy ul. Józefa Marka 9 w Limanowej, pok. nr 113.

Formularze/wnioski do pobrania

Wniosek o legitymację

Opłaty

Wolne od opłat.

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym  Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, ul. Józefa Marka 9  Przewodniczący zespołu mgr Janina Kędroń

Miejsce składania dokumentów

Siedziba Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej,

ul. Józefa Marka 9, pok.nr.113.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003r. Nr 139 poz. 1328).

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Uwagi i dodatkowe informacje

Brak.

 Wnioski opracowała: mgr Janina Kędroń.

Początek strony

 

Powrót na stronę głównąLimanowa.idn.org.pl Na stronę główną - LIMANOWA.IDN.ORG.PL

Ostatnia modyfikacja: lipiec, 2005 poczta do autora witrynywww.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]

Początek stronyPoczątek strony    INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Najlepiej oglądać używając IE wersji 5.0. lub nowszej  i w rozdzielczości  800 x 600
Copyright: Limanowa - lokalny serwer Internetu dla Niepełnosprawnych”Strona główna: ,,Limanowa - wirtualny lokalny serwer Internetu dla Niepełnosprawnych"2001-2005.