Powrót na stronę głównąLimanowa.idn.org.pl Na stronę główną - LIMANOWA.IDN.ORG.PL
 

To warto wiedzieć...

 

PORADNIK DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Praca

II. Gdy rencista (emeryt) dorabia

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 1998 r., Nr 162, poz. 1118 z późn. zm.; ostatnia zmiana: Dz. U. z 2000 r., Nr 9, poz. 118).

Większość rencistów i emerytów nie może osiągać dodatkowych przychodów bez negatywnych konsekwencji dla swoich świadczeń. Inaczej mówiąc, jeżeli zarabiają oni więcej niż dopuszcza ją pewne limity, ich renty lub emerytury ulegają zmniejszeniu lub zawieszeniu.

Przedstawione poniżej informacje: dotyczą zasad zawieszania / zmniejszania wysokości rent i emerytur obowiązujących od dn. 1 stycznia 1999 r. Dotyczą rencistów oraz emerytów ZUS i KRUS, a także funkcjonariuszy Policji, UOP, Straży Granicznej, Państwowej Służby Pożarnej i Służby Więziennej (nie dotyczą: inwalidów wojennych i wojskowych oraz osób pobierających świadczenia z tytułu wypadku przy pracy).Początek strony

 

 

Kto może dorabiać bez ograniczeń?

       Zgodnie z przepisami, obowiązującymi od dnia 1 stycznia 1999 roku, bez ograniczeń mogą dorabiać emeryci, którzy ukończyli 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni). Dotyczy to emerytów, zarówno ze starego, jak i nowe systemu emerytalnego.

Bez ograniczeń nie mogą dorabiać:

-         emeryci, którzy nie osiągnęli ustawowego wieku emerytalnego (odpowiednio 60 lub 65 lat),

-         renciści, których zarobki (bez względu na wiek) mogą mieć wpływ na zawieszenie / zmniejszenie renty. Początek strony

 

 

Co powoduje zmniejszenie lub zwiększenie renty (emerytury)?

 Są to następujące przychody:

-         przychód z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (tzn. zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności, działalności wykonywanej za granicą),

-         przychód (uposażenie) z tytułu czynnej służby wojskowej w WP (lub okresy jej równorzędne albo okresy zastępczej służby wojskowej) oraz służby w: Policji (Milicji Obywatelskiej), UOP, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej.

Do przychodu wlicza się także pobrane przez nas świadczenia: zasiłek chorobowy, macierzyński i opiekuńczy; wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy (wypłacane na podstawie Kodeksu pracy); świadczenie rehabilitacyjne i wyrównawcze; zasiłek i dodatek wyrównawczy.

Do przychodu nie wlicza się honorariów z tytułu działalności twórczej i artystycznej.

Uwaga: Od 1 lipca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 109, poz. 118) osoba, która pracowała u danego pracodawcy, a następnie, uzyskawszy uprawnienia emerytalne, kontynuuje pracę u tego samego pracodawcy, musi liczyć się z tym, że jego emerytura ulegnie zawieszeniu bez względu na jej wysokość.

W sytuacji, gdy pracodawca lub pracujący emeryt rozwiąże stosunek pracy to ponowne zatrudnienie u tego samego lub innego pracodawcy spowoduje:

-         zmniejszenie emerytury przy dochodzie z pracy w wysokości od 70% do 130% przeciętnego wynagrodzenia,

-         zawieszeniem w przypadku osiągania przez emeryta wyższego dochodu (patrz niżej).

Chodzi o równe możliwości dla pracownika i pracodawcy. Pierwszy musi rozstrzygnąć: praca lub emerytura. Drugi ma wybór między zatrudnieniem byłego pracownika-emeryta a zapewnieniem pracy absolwentowi lub bezrobotnemu.Początek strony

 

 

Kiedy renta (emerytura) jest zmniejszana - zawieszana?

I. Rencista (emeryt) może zarobić bez negatywnych konsekwencji dla swojego świadczenia do 70% przeciętnego wynagrodzenia. Dla przychodów osiąganych od 1 marca 2001 r. kwota ta wynosi: 1436,30 zł.

II. Jeżeli dochody rencisty (emeryta) są większe niż: 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał - czyli 1436,30 zł (kwota ze składkami na ubezpieczenia), a mniejsze niż 130% przeciętnego wynagrodzenia - czyli 2667,30 zł (kwota ze składkami na ubezpieczenia), jego renta / emerytura ulega zmniejszeniu. Świadczenie jest zmniejszane o kwotę przekroczenia - maksymalne zmniejszenie (wszystkie podane poniżej kwoty maksymalnych zmniejszeń obowiązują od 1 marca 2001 do 1 czerwca 2001 r.) wynosi:

  1. dla renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (dawna I i II grupa inwalidzka) / i emerytury - 24% kwoty bazowej, czyli 325 zł 55 gr,
  2. dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 18% kwoty bazowej, czyli 244 zł 17 gr,
  3. dla renty rodzinnej, dla jednej osoby - 20,04% kwoty bazowej, czyli 276 zł 72 gr. Wysokość renty rodzinnej, przysługującej więcej niż jednej osobie, ulega zmniejszeniu / zawieszeniu na nieco innych zasadach, bardziej korzystnych niż dotychczas.

III. Z chwilą, gdy nasze przychody są wyższe niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli zarabiamy więcej niż 2667,30 zł (kwota ze składkami na ubezpieczenia), renta / emerytura ulega zawieszeniu na czas uzyskiwania takich przychodów.

O tym, czy tracimy prawo do renty (emerytury) decydują zarobki z całego roku. ZUS ustala wtedy kwoty graniczne 70% i 130% dla całego roku i stosuje podobną procedurę, jak w odniesieniu do miesiąca. Kwoty graniczne przychodu dla mijającego roku kalendarzowego ogłasza Prezes ZUS w "Monitorze Polskim" w terminie do dnia 14 listopada każdego roku.

Kwoty granicznego rocznego przychodu w 2000 r. wyniosły:

-         70% przeciętnego rocznego wynagrodzenia - 15.483,20 zł

-         130% przeciętnego rocznego wynagrodzenia - 28.753,80 złPoczątek strony

 

 

Jak jest ustalany przychód?

a)      Rencista (emeryt) powinien niezwłocznie powiadomić organ rentowy o podjęciu pracy lub działalności zarobkowej. O wysokości wynagrodzenia informuje ZUS pracodawca.

b)      Na podstawie danych określających kwotę osiągniętego przychodu w ubiegłym roku kalendarzowym ZUS ustala, czy przychód emeryta i rencisty uzasadnia wypłatę świadczeń w pełnej wysokości, ich zmniejszenie lub zawieszenie.

Jeżeli zarobki przewyższyły kwotę graniczną, to organ rentowy powinien poinformować o możliwości uniknięcia zwrotu kwoty nienależnie pobranych świadczeń. Należy wówczas przekazać na FUS (Fundusz Ubezpieczenia Społecznego) kwotę równą temu przekroczeniu, pomniejszoną o pobraną zaliczkę na podatek dochodowy.

Ważne! W przypadku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, można skorzystać z ulgi podatkowej. Jeżeli wpłaty dokonano przed końcem roku podatkowego, to zwroty te w kwotach uwzględniających podatek dochodowy (jeżeli nie zostały zwrócone przez organ rentowy), można odliczyć od dochodu przed opodatkowaniem (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176z późn. zm.).Początek strony

 

 

Renta socjalna a praca

 Ustawa o pomocy społecznej z dn. 29 listopada 1990 r. (Dz. U. z 1998 r., Nr 64, poz. 414 z późn. zm., ostatnia zmiana: Dz. U. z 2000 r., Nr 12, poz. 136)

Osoba niepełnosprawna, która otrzymuje rentę socjalną może bez uszczerbku osiągać wynagrodzenie z tytułu pracy w kwocie nie przekraczającej wysokości renty socjalnej. Jeżeli w danym miesiącu osiągnie dochód wyższy, nie przysługuje jej za ten okres renta socjalna.

Przypomnienie: Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu inwalidztwa powstałego przed ukończeniem 18 roku życia, niezależnie od dochodu (poza dochodem z tytułu pracy przewyższającym wysokość renty socjalnej). Przysługuje ona także, gdy inwalidztwo powstało w trakcie nauki w szkole ponadpodstawowej lub wyższej - przed ukończeniem 25 roku życia, a także w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Za: „Poznaj swoje prawa – Praca”
Stan prawny na dzień 1 czerwca 2000 r.

 

Początek strony 

 

Powrót na stronę głównąLimanowa.idn.org.pl Na stronę główną - LIMANOWA.IDN.ORG.PL

Kilka słów o autorze witryny Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Kilka słów o autorze witryny

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszamOstatnia modyfikacja:  maj, 2003  e-meil do obsługującego witrynę  romans@idn.org.plPoczątek stronyPoczątek strony    INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl