Lokalnmy IdN Limanowa

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej

Informacja o zakresie działania

 Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej
ul. J. Marka 9, 34-600 LimanowaLogo Urzędu Pracy
 

tel./fax: 018-337-58-50
e-mail: krli@praca.gov.pl,
puplimanowa@praca.gov.pl

 

Godziny pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej

PONIEDZIAŁEK - 800 - 1600, WTOREK - 730 - 1530, ŚRODA - 730 - 1530, CZWARTEK - 730 - 1530, PIĄTEK - 730 - 1530

 

Wykaz pomieszczeń i telefonów

DYREKCJA PUP

Lp.

Nr pokoju

Zadania

Imię i nazwisko

Nr telefonu

1.

321

Dyrektor PUP

Marek Młynarczyk

3375866

2.

319

Z-ca Dyrektora PUP

...

3375864

 
III Piętro

Lp.

Nr pokoju

Zadania

Imię i nazwisko

Nr telefonu

3.

320

Dział Org. - Administracyjny Sekretariat

 Beata Wróbel

3375850

4.

317

 Dział Finansowo-Księgowy

 Krystyna Lis
 Monika Biernat

3375868

5.

318

 Dział Finansowo-Księgowy

...

Edyta Gawlik

Krystyna Franczak

3375861

6.

322

Sala Doradztwa Zawodowego
Klub Pracy

   

7.

325

 Dział Finansowo-Księgowy

Maria Sułkowska
Marta Król
Lucyna Wojtas

3375853

8.

326

Dział Finansowo-Księgowy

Zofia Joniec

Elżbieta Szewczyk

3375862

9.

332

Dział Ewidencji i Środków

Monika Wiktorek
Renata Wydra

3375855

10.

313

Dział Instrumentów Rynku Pracy

Władysław Bulanda

3372327

11.

314

Dział Instrumentów Rynku Pracy

-jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
-refundacja kosztów doposażenia miejsca pracy

 

Kierownik: 
Wiesław Sędzik

Monika Natanek

3375842

12.

315

Samodzielne Stanowisko
- Koordynator Projektów

Bożena Sukiennik
Tatiana Dziedzina
Agata Florek

3375846

13.

316

 Dział Informacji,
 Ewidencji i Świadczeń

Grzegorz Poręba - Płatnik

3375847

14.

330

Dział Instrumentów Rynku Pracy

 Edyta Mrożek
 Justyna Frączek

3375876

15.

331

Dział Instrumentów Rynku Pracy

 Szymon Jasica

3375874

16.

323

Dział Organizacyjno-Administracyjny

Kierownik:
mgr Małgorzata Zboś

3375848

17.

324

Dział Organizacyjno-Administracyjny

Leszek Pulit
Krystyna Wąsowicz

3375841

18.

333

Dział Organizacyjno-Administracyjny

 
 Edyta Wojcieszczak
 Iwona Michura

3375883


I Piętro

Lp.

Nr pokoju

Zadania

Imię i nazwisko

Nr telefonu

19.

111

Oferty pracy
Dział Instrumentów Rynku Pracy
- Pośrednictwo Pracy


Irena
Dyrek

Zbigniew Sułkowski

3375829

20.

132

Oferty pracy
Dział Instrumentów Rynku Pracy
- Pośrednictwo Pracy

Edyta Trzupek
Ewa Kuzar

3375830

21.

 

Kasa

 

 


Dział Informacji, Ewidencji  i ŚwiadczeńPoczątek strony

22.

129

Obsługa gmin: Łukowica, Jodłownik

Maria Smoter

Edyta Staśko

3375834


23.
 

113

Obsługa: miasto Mszana Dolna oraz gminy: Mszana Dolna i Niedźwiedź

Ewa Martras

Joanna
Marcisz - Niezabitowska

3375182

24.

130

Obsługa gmin: Kamienica, Tymbark

Iwona Sędzik

3375836

25.

131

Dział Informacji,
Ewidencji  i Świadczeń

Kierownik:
mgr Tadeusz Bugajski

Zastępca Kierownika:
Tadeusz Dutka

3375838

26.

112

Obsługa gminy Limanowa

Bogusława Kądziołka

Tomasz Golonka

3375869

27.

128

Obsługa gmin: Dobra,
 Laskowa

Jolanta Pulit

Bożena Gorlińska

3375820

28.

114

 
Obsługa: miasto Limanowa

i gmina Słopnice

Zofia Dutka
Małgorzata Plata

3375185

Powiatowy Urząd Pracy Limanowa - Powiatowi Asystenci EURES

IMIĘ

NAZWISKO

IMIĘ NAZWISKO

OSOBY ZASTĘPUJĄCEJ

DANE

TELEADRESOWE

Edyta Trzupek

Mariola Ślazyk

 

PUP Limanowa

ul. Józefa Marka 9

34-600 Limanowa

tel. 018 33 75 830

e-mail:
krli@praca.gov.pl krlias@praca.gov.pl

 

 

Informacja o zakresie działania
Logo Urzędu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej

I. Regulacje prawne.

      Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej jest jednostką organizacyjną Powiatu, powołaną do wykonywania zadań publicznych wynikających z:

1) przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99. poz. 1001
    z późn. zmianami);

2)  przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zmianami);

3)  przepisów ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami);

4)  przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zmianami);

5)   ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104);

II. Zadania.

     Zadania, jakie przed organami zatrudnienia stawia ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu dzielą się na tzw. zadania rządowe i zadania samorządowe.

  Zadania „rządowe” obejmują: rejestrację i ewidencję bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy, prowadzenie poradnictwa oraz informacji zawodowej, przyznawanie określonych w ustawie świadczeń.

     Zadania „samorządowe” tzw. aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, do których należą:           

1)  działania PUP bezpośrednio związane z zatrudnianiem osób bezrobotnych - nieangażujące środków Funduszu Pracy, tj. pośrednictwo pracy; polega na gromadzeniu  (poprzez przyjmowanie od pracodawców, pozyskiwanie bezpośrednio u pracodawców oraz z innych, zewnętrznych źródeł) ofert pracy i udostępnianiu ich osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, doborze kandydatów do oferty wg wymagań pracodawcy i kierowaniu do pracy osób bezrobotnych;

2)  działania PUP, finansowane częściowo z Funduszu Pracy, niezwiązane bezpośrednio z zatrudnianiem, lecz zmierzające do aktywizacji osób bezrobotnych i ułatwienia im poszukiwania pracy, tj. prowadzenie zajęć klubów pracy

3)  działania związane z zatrudnianiem (i samozatrudnianiem) osób bezrobotnych przy pomocy środków Funduszu Pracy, tj.:

Do zadań Urzędu w zakresie polityki rynku pracy w szczególności należy:

1)  pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi w celu aktywizacji lokalnego rynku pracy;

2)       rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;

3)       przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;

4)       inicjowanie i wdrażanie instrumentów rynku pracy;

5)       inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;

6)       inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy;

7)       współdziałanie z Powiatową Radą Zatrudnienia w Limanowej w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy;

8)       inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych;

9)       współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie upowszechniania ofert pracy, informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach oraz organizacji robót publicznych i zatrudnienia socjalnego;

10)   organizowanie i współuczestniczenie w inicjatywach i przedsięwzięciach realizowanych przez instytucje partnerstwa lokalnego i instytucje dialogu publicznego.

     Do zadań Urzędu w zakresie usług rynku pracy należą w szczególności:

1) pośrednictwo pracy, które realizowane jest w szczególności poprzez:

a)      udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,

b)      pozyskiwanie ofert pracy,

c)      udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,

d)      informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,

e)      inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,

f)       współdziałanie z innymi powiatowymi urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania,

g)      informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach;

2) usługi EURES, które polegają w szczególności na:

a)      udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej,

b)      udzielaniu pracodawcom pomocy w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,

c)      inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami na międzynarodowym rynku pracy,

d)      informowaniu o sytuacji na rynkach pracy, z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych,

e)      przeciwdziałaniu i zwalczaniu pojawiających się przeszkód w mobilności w dziedzinie zatrudnienia,

f)       informowaniu pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców o usługach EURES,

g)      inicjowaniu projektów o zasięgu międzynarodowym i zarządzaniu nimi;

3) poradnictwo zawodowe polegające na udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia oraz pracodawcom w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych, co realizowane jest poprzez:

a)      udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,

b)      udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych,

c)      kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,

d)      inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy,

e)      udzielanie informacji i doradztwo pracodawcom w zakresie doboru kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych;  

4)       pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy polegającej na przygotowywaniu bezrobotnych i poszukują­cych pracy do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia, co realizowane jest w szczególności przez:

a)      uczestnictwo w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,

b)      uczestnictwo w zajęciach aktywizacyjnych,

c)      dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia;

5)      organizacja szkoleń mających na celu zwiększanie szans na uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, podwyższania kwalifikacji zawodowych lub zwiększania aktywności zawodowej osób bezrobotnych, osób pobierających rentę szkoleniową i żołnierzy rezerwy.

       Do zadań Urzędu z zakresu instrumentów rynku pracy, które to wspierają podstawowe usługi rynku pracy należy w szczególności:

1)   finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, szkolenia lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego poza miejscem stałego zamieszkania w związku ze skierowaniem przez Urząd;

2)       finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania, w przypadku skierowania przez Urząd;

3)       dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy, podjęcia działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa;

4)   refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego;

5)   inicjowanie i finansowanie prac interwencyjnych, robót publicznych, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, odbywania przygotowania do wykonywania zawodu u pracodawcy, dodatku aktywizacyjnego, stypendium;

6)     przyznawanie bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej;

7)       refundowanie kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych;

8)       refundowanie bezrobotnym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących podejmowania przez bezrobotnych działalności gospodarczej;

9)       refundowanie bezrobotnym kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub nad osobą zależną.

Do zadań Urzędu z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych należy w szczególności:

1)       opracowywanie i realizacja zgodnych ze strategią rozwoju województwa, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

2)       pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, ich szkolenie oraz przekwalifikowanie;

3)       kierowanie osób niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznego programu szkolenia oraz rehabilitacji leczniczej i społecznej do specjalistycznego ośrodka szkolno-rehabilitacyjnego lub innej placówki szkoleniowej;

4)       współpraca z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów prawa;

5)       doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne w zakresie działalności gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne;

6)       współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi i fundacjami w zakresie zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych;

7)       współpraca z właściwym terenowo inspektoratem pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc pracy osób niepełnosprawnych;

8)       udzielanie pożyczek osobom niepełnosprawnym na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach;

9)       dokonywanie zwrotów kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych;

10)   zwrot wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych osób niepełnosprawnych zgodnie z zawartymi umowami.

    Do zadań Urzędu w zakresie realizacji zadań wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej należy wykonywanie przepisów prawa wspólnotowego oraz w szczególności:

1)       realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej i państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób – w zakresie świadczeń dla bezrobotnych;

2)       realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami członkowskimi Unii Europejskiej i państwami, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób;

3)       uczestnictwo i realizowanie zadań w ramach sieci EURES – Europejskich Służb Zatrudnienia;

4)       pozyskiwanie środków z programów i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;

5)       badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca.

        Od 1.12.2005 r. zaczęła obowiązywać większość zmian do ustawy z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadzonych ustawą z 28.07.2005 r. Nowelę opublikowano w tegorocznym Dz. U. nr 164 pod poz.1366.

Korzyści dla osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia osoby bezrobotnej

    Ustawa z 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 164, poz. 1366) wprowadziła wiele zmian w zatrudnianiu bezrobotnych. Większość przepisów znowelizowanej ustawy weszła w życie 1 listopada 2005 r. Jednak są przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2006 r. Przepisy te przewidują pewne korzyści dla osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia osoby bezrobotnej. Osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe może zatrudnić bezrobotnego w jej gospodarstwie domowym na podstawie umowy aktywizacyjnej i nie musi wcale prowadzić działalności gospodarczej. Aby jednak było to możliwe, a przede wszystkim legalne, osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe musi spełnić pewne obowiązki. O szczegółach przeczytasz w tekście. Początek strony

Jakie obowiązki z tytułu zatrudnienia osoby bezrobotnej?

    Osoba prowadząca gospodarstwo domowe, która zamierza zatrudnić osobę bezrobotną, będzie musiała poinformować o tym powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na miejsce położenia tego gospodarstwa o możliwości podjęcia przez bezrobotnego pracy zarobkowej w jej gospodarstwie domowym oraz o swoich wymaganiach warunkujących powierzenie takiej osobie pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym.

    Pamiętajmy, że znowelizowana ustawa zmieniła definicję pracodawcy.

    Od 1 listopada 2005 r. pracodawcą według powyższej ustawy jest jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika.

    Jeszcze do 31 października 2005 r. pracodawcą była jednostka organizacyjna chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, które zatrudniają lub mają zamiar zatrudnić jednego pracownika.

    A zatem różnica polega na tym, że do niedawna osoba fizyczna musiała prowadzić działalność gospodarczą, aby móc zatrudnić pracownika. Teraz takiej działalności nie musi prowadzić, ponieważ wystarczy, że zamierza zatrudnić osobę bezrobotną do pracy w swoim gospodarstwie domowym.

    Powiatowy urząd pracy może skierować bezrobotnego do wykonywania pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym, jeżeli w wyniku propozycji pup lub z własnej inicjatywy wyraził on uprzednio gotowość podjęcia pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym, składając oświadczenie w tej sprawie.

    UWAGA, ,,pod pojęciem pracy w gospodarstwie domowym” w rozumieniu nowej ustawy kryje się wykonywanie na rzecz osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących w takim gospodarstwie czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego lub pełnienie opieki nad osobą zamieszkującą w gospodarstwie domowym.

    UWAGA 
    Nie jest dopuszczalne powierzanie w ramach pracy w gospodarstwie domowym czynności służących potrzebom działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę zamieszkującą w gospodarstwie domowym, także wtedy gdy działalność ta jest wykonywana w lokalu położonym w takim gospodarstwie.

Natomiast osobą prowadzącą gospodarstwo domowe jest osoba:
1) wspólnie z innymi osobami zamieszkująca i gospodarująca w takim gospodarstwie,
2) jednoosobowo prowadząca gospodarstwo domowe
- która podjęła powyżej opisane czynności w celu powierzenia bezrobotnemu pracy zarobkowej w swoim gospodarstwie
  domowym lub jest stroną umowy, którą zawarła w tym celu z bezrobotnym.

    Aby osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe mogła legalnie zatrudnić osobę bezrobotną musi przede wszystkim zawrzeć z nią umowę. Według znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy podstawą wykonywania pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym przez bezrobotnego jest umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Umowa ta - zawierana w formie pisemnej - nosi nazwę „umowy aktywizacyjnej”.

    Jak już wspomniałem, osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, która zatrudniła na podstawie umowy aktywizacyjnej bezrobotnego, ma pewne obowiązki z tego tytułu.

    A mianowicie musi o tym fakcie poinformować powiatowy urząd pracy właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu bezrobotnego.

    UWAGA 
    Zgłoszenia tego dokonuje osoba prowadząca gospodarstwo domowe, która zawarła z osobą bezrobotną umowę aktywizacyjną. Do zgłoszenia dołącza się kopię zawartej umowy.

    Osoba bezrobotna może zawrzeć tylko jedną taką umowę aktywizacyjną.
    Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę może być zatrudniona np. na dwie umowy o pracę, a zatem może pracować u dwóch pracodawców. Natomiast osoba bezrobotna może mieć zawartą tylko legalnie jedną umowę aktywizacyjną.

    Znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wyraźnie określa, że nie jest dopuszczalne pozostawanie bezrobotnego stroną więcej niż jednej umowy aktywizacyjnej.

    W tym miejscu należy podkreślić, że nie zawsze zawarcie umowy aktywizacyjnej jest możliwe.

    UWAGA 
    Umowy aktywizacyjnej nie mogą zawrzeć osoby, które pozostają ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Powiatowy urząd pracy prowadzi rejestr umów aktywizacyjnych zawartych z bezrobotnymi. Początek strony
 

Korzyści z tytułu zatrudnienia osoby bezrobotnej

    Osoba prowadząca gospodarstwo domowe, która zatrudniła osobę bezrobotną na podstawie umowy aktywizacyjnej, może liczyć na pewne korzyści, tj. na ulgę podatkową przyznawaną z tytułu utworzenia miejsca pracy w tym gospodarstwie. Ponadto takiej osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe może być przyznana kwota pieniężna, mająca spełniać rolę nagrody finansowej z tytułu włączenia się w proces aktywizacji zawodowej bezrobotnych.

    UWAGA 
    Powiatowy urząd pracy wydaje osobie prowadzącej gospodarstwo domowe, która zawarła umowę aktywizacyjną, zaświadczenie potwierdzające zarejestrowanie tej umowy w celu udokumentowania uprawnień do odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych.

    Znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła zmiany do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

    Zgodnie z wprowadzonymi zmianami do ww. ustawy osobie prowadzącej gospodarstwo domowe, która zgodnie z przepisami o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zawarła umowę aktywizacyjną z osobą bezrobotną w celu wykonywania przez tą ostatnią pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym i poniosła z tego tytułu wydatki z własnych środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, przysługuje odliczenie od podatku dochodowego od osób fizycznych po każdym okresie 12-miesięcznego nieprzerwanego trwania umowy aktywizacyjnej.

    UWAGA 
    Odliczenie od podatku obejmie poniesione wydatki na opłacenie z własnych środków składek na ubezpieczenie społeczne osoby zatrudnionej w ramach umowy aktywizacyjnej.

    Warto tu zaznaczyć, że osoba prowadząca gospodarstwo domowe, która zatrudniła osobę bezrobotną na podstawie umowy aktywizacyjnej, będzie miała możliwość odliczenia, pod warunkiem że zawarcie wyżej wymienionej umowa zostało zarejestrowane w pup, a fakt ten został potwierdzony zaświadczeniem.

    Osoba prowadząca gospodarstwo domowe, jeżeli chce otrzymać ulgę podatkową, będzie musiała dokonać w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynął okres trwania umowy aktywizacyjnej - odliczenia.

    Jednak aby mogła sobie te wydatki odliczyć, musi je nie tylko ponieść, ale i udokumentować dowodami stwierdzającymi ich poniesienie.

    UWAGA 
    Powyższego odliczenia dokonuje się, jeżeli wymienione wydatki nie zostały odliczone od podatku na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

    Jeżeli osoba prowadząca gospodarstwo domowe zatrudni w ramach umowy aktywizacyjnej osobę bezrobotną, ma obowiązek od należności wynikającej z umowy aktywizacyjnej pobierać jako płatnik miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 19% należności wynikającej z umowy aktywizacyjnej.

    UWAGA 
    Przy obliczaniu powyższej zaliczki uwzględnia:

- koszty uzyskania przychodu,
- składki na ubezpieczenia społeczne potrącone w danym miesiącu zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych.

    Zaliczkę obliczoną w sposób określony zmniejsza się m.in. o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, pobranej w danym miesiącu zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

    Kwoty pobranych zaliczek osoba prowadząca gospodarstwo domowe zatrudniająca osobę bezrobotną na podstawie umowy aktywizacyjnej przekazuje w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, przesyłając równocześnie deklarację według ustalonego wzoru.

    UWAGA 
    W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnik jest obowiązany przesłać podatnikowi oraz do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika imienną informację o wysokości przychodu sporządzoną według ustalonego wzoru.

    Podstawa prawna: ustawa z 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 164, poz. 1366).

Opracowanie na podstawie: „Korzyści z tytułu zatrudnienia osoby bezrobotnej” z  PORTALFK.PL z 10.01.2006 r. - RSz

Rejestracja bezrobotnego

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietna 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. Nr 262, poz. 2607)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy.

Osoba bezrobotna lub inna osoba poszukująca pracy zgłasza się w celu dokonania rejestracji w Urzędzie Pracy właściwym, ze względu na stałe lub czasowe zameldowanie. Jeśli nie posiada żadnego zameldowania, zgłasza się do Urzędu Pracy, na którego obszarze przebywa i składa tutaj oświadczenie, że nie jest zarejestrowana w innym Urzędzie Pracy. (§ 2 ust. 1, rozporządzenia).

Każda osoba zgłaszająca się do rejestracji wypełnia KARTĘ REJESTRACYJNĄ zgodnie z posiadanymi dokumentami. Wypełniane są tylko pola BIAŁE tej karty. Każda informacja zapisana w karcie rejestracyjnej podlega sprawdzeniu i weryfikacji przez pracownika urzędu, z oryginałami dokumentów dostarczonych w chwili rejestracji, osoba rejestrująca się poświadcza własnoręcznym podpisem złożonym w obecności pracownika urzędu prawdziwość danych i oświadczeń zawartych w karcie.(§ 4 ust. 1 rozporządzenia).

karta.docWzór karty rejestracyjnej
(- wydruk nie jest elementem uprawniającym do zarejestrowania - jest to jedynie wzór)

Dokumenty wymagane przy rejestracji: (§ 3 ust. 1 rozporządzenia).

1.    Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości wraz z potwierdzeniem zameldowania

2.    Świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (uczelni) w oryginale

3.    Świadectwa pracy z całego okresu zatrudnienia oraz wszystkie inne dokumenty niezbędne do ustalenia ewentualnych uprawnień – w oryginale

4.  Legitymacja ubezpieczeniowa

5.  Numer NIP

6.  Książeczka wojskowa lub zaświadczenie z WKU

·     W przypadku osób, które prowadziły własne działalności gospodarcze konieczne jest dostarczenie wszystkich decyzji o wykreśleniu z ewidencji tych działalności wraz z zaświadczeniami ZUS o okresach opłacania składek na ubezpieczenie społeczne

·     Osoby, które pracowały w niepełnym wymiarze czasu pracy np.: 3/4 czy 1/2 etatu lub na umowę zlecenie muszą dostarczyć za każdy przepracowany miesiąc zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości zarobków i o odprowadzonych składkach ZUS (dot. okresów po 1 stycznia 1997 r.- art. 71 ust. 1 ustawy)

·     Osoby, które pobierały świadczenia ZUS (zasiłek chorobowy, zasiłek rehabilitacyjny, zasiłek macierzyński) po ustaniu zatrudnienia, muszą dostarczyć zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania tego świadczenia z podstawą wymiaru lub zaświadczenie o okresie pobierania renty

·     Osoby niepełnosprawne winny dostarczyć do rejestracji oprócz ww. dokumentów również orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ (§ 3 ust. 2, rozporządzenia).

UWAGA!
Urząd Pracy nie dokonuje rejestracji w przypadku nie przedłożenia dokumentów, o których mowa w punktach w ww. punktach lub w przypadku odmowy złożenia podpisu w karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się. W szczególnie uzasadnionych przypadkach starosta może wyrazić zgodę na rejestrację osoby nieposiadającej kompletu dokumentów
(§ 3 ust. 4 i 5 rozporządzenia). Początek strony

ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietna 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz.1001 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. Nr 219, poz.2222)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego

Na obszarze działania Urzędu Pracy okres pobierania zasiłku wynosi 6 miesięcy (art.73 ust.1pkt. 1 ustawy ) natomiast bezrobotni powyżej 50 roku życia i posiadający jednocześnie 20 – letni okres uprawniający do zasiłku posiadają prawo do zasiłku na okres 12 miesięcy.

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie:

 • 7 dni od dnia rejestracji
 • 90 dni, gdy w czasie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w Urzędzie Pracy bezrobotny rozwiązał stosunek pracy (służbowy) za wypowiedzeniem, albo na mocy porozumienia stron (art. 75 ust.2 pkt. 2 ustawy),
 • 180 dni, jeżeli w okresie 6-ciu miesięcy poprzedzających rejestrację w Urzędzie Pracy spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy (służbowego) bez wypowiedzenia (art. 75 ust 2. pkt. 3 ustawy),
 • okresu za który bezrobotny otrzymał ekwiwalent, odprawę lub odszkodowanie (art. 75 ust.2 pkt. 4 ustawy).

UWAGA!
Okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o czas nie przysługiwania zasiłku z przyczyn wymienionych w art. 73 ust. 4 i art. 75 ust. 1 i 2 .

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych, przysługuje każdemu zarejestrowanemu we właściwym Urzędzie Pracy, jeżeli (art. 71, ust. 1 i 2 ustawy )

 • nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, szkolenia lub przygotowania zawodowego

 • w okresie 18 miesięcy przed dniem rejestracji udokumentował co najmniej 365 dni:
  • zatrudnienia z wynagrodzeniem w kwocie co najmniej minimalnego, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
  • prowadzenia działalności gospodarczej i opłacał składkę ZUS,
  • wykonywania pracy w okresie tymczasowego aresztowania, jeżeli podstawę wymiaru składek stanowiła kwota co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia
  • został zwolniony po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, jeśli jej okres odbywania wynosił 240 dni
  • opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego
  • był zatrudniony za granicą i przybył do Rzeczpospolitej Polskiej jako repatriant
  • był zatrudniony w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

WAŻNE!
Osoba bezrobotna, która podjęła zatrudnienie w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych, zgłosiła ten fakt do Urzędu Pracy w obowiązującym terminie, przepracowała mniej niż 365 dni, zgłosi się do Urzędu Pracy celem dokonania kolejnej rejestracji w ciągu 14 dni od dnia ustania zatrudnienia i przedstawi świadectwo pracy (lub inny dokument), posiada prawo do zasiłku na okres uzupełniający, skrócony o okres pobranego wcześniej świadczenia (art.73 ust. 5, 6 ustawy).

Ile wynosi zasiłek?
Bezrobotnemu, który spełnił warunki konieczne do przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych i którego łączne okresy zatrudnienia, prowadzenia działalności (staż pracy), wynoszą:

 • do 5 lat stażu pracy przysługuje zasiłek w wysokości 80% zasiłku podstawowego (art. 72, ust. 2 ustawy)
 • od 5 do 20 lat stażu pracy 100% zasiłku podstawowego
 • co najmniej 20 lat stażu pracy 120% zasiłku podstawowego (art. 72 ust. 3 ustawy) Zasiłek dla bezrobotnych podlega waloryzacji z dniem 1 czerwca i jest wypłacany w okresach miesięcznych z dołu (art. 72 ust.6,7,8,9 i 10 ustawy).

Utrata prawa do zasiłku następuje, gdy:

 • upłynie okres, na który został on przyznany,
 • osoba bezrobotna odmówi bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia, czy też podjęcia prac interwencyjnych lub robót publicznych (art. 75, ust. 1, pkt. 1 ustawy),
 • w okresie do 30 dni osoba bezrobotna przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia (za ten okres zasiłek nie przysługuje) (art. 75 ust. 3 ustawy).

Zasady wypłacania zasiłku dla bezrobotnych:
Bezrobotnemu uprawnionemu do zasiłku dla bezrobotnych w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, konieczności osobistego sprawowania opieki nad członkiem rodziny, Urząd Pracy wypłaca zasiłek po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego. Bezrobotny ma obowiązek zawiadomić urząd pracy o niezdolności do pracy w terminie 2 dni od dnia wystawienia powyższego zaświadczenia oraz dostarczyć to zaświadczenie niezwłocznie po ustaniu przyczyny niezdolności do pracy.

Zasiłek dla bezrobotnych wypłaca się z dołu, za okresy miesięczne, w terminach ustalonych przez Urząd Pracy, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane. W przypadku, gdy do dnia poprzedzającego termin wypłaty świadczenia bezrobotny nie przedłoży oświadczenia o przychodach, urząd pracy wstrzymuje wypłatę świadczenia. Po przedłożeniu oświadczenia o przychodach wypłata świadczenia następuje w terminie ustalonym przez powiatowy urząd pracy, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia tego oświadczenia....
Początek strony

ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

    Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą starać się również o dotację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych na przystosowanie nowych lub istniejących już stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, o ile spełniają następujące wymogi:

 1. firma istnieje co najmniej rok,
 2. nie posiada zadłużeń w ZUS i Urzędzie Skarbowym,
 3. zatrudnia przez okres roku przynajmniej jedną osobę na umowę o pracę,
 4. w ciągu ostatnich 12.miesięcy nie przeprowadzał zwolnień grupowych pracowników,
 5. pracodawcy mogą zatrudniać osoby niepełnosprawne po podpisaniu umowy z właściwym miejskim ośrodkiem zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz po przyjęciu stanowisk przez Państwową Inspekcję Pracy,
 6. osoby niepełnosprawne muszą być zarejestrowane w urzędzie pracy i otrzymać stamtąd skierowanie na dane stanowisko, wyjątek stanowią osoby, które pracując u danego pracodawcy nabyły stopień niepełnosprawności nie z własnej winy, ani z winy pracodawcy, skierowanie mogą otrzymać tylko osoby posiadające meldunek stały lub czasowy z terenu Warszawy.

    Pracodawcy mogą również skorzystać z systemu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych refundowanych przez wojewódzkie oddziały PFRON.
    Szczegółowe informacje
www.pfron.org.pl

Powrót na stronę głównąlimanowa.idn.org.pl Na stronę główną - LIMANOWA.IDN.ORG.PL

Początek stronyPoczątek strony   

Ostatnia modyfikacja:  październik 2008, adres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwa
www.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]

  Moja wizytówka! 

Najlepiej oglądać używając IE wersji 5.5 lub nowszej i rozdzielczości 800 x 600

Copyright „Limanowa - wirtualny lokalny serwer Internetu dla Niepełnosprawnych” 2001-2006.